تبلیغات
گروه آموزشی معارف (دین و زندگی - فلسفه و منطق ) شهرستان سیب و سوران

گروه آموزشی معارف (دین و زندگی - فلسفه و منطق ) شهرستان سیب و سوران
ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ - نون سوگند به قلم و آنچه مى‏نویسند. 
قالب وبلاگ
نویسندگان
صفحات جانبی
ابر برچسب ها
نمونه سوالات مفهومی و تشریحی از دین وزندگی (1)


درس اول:

1- حضرت ابراهیم (ع) کدام جهت را برای زندگی خود انتخاب کرد؟ چرا ؟ 1 نمره
2- حضرت ابراهیم در پاسخ به قوم خود که با او ستیزه میکردند چه فرمود؟1 نمره
3- چه زمانی حضرت ابراهیم به یقین رسید؟1 نمره
4- این عبارت قرآنی را ترجمه کنید: " فلما رآی الشمس " 75/0


درس دوم:

1- استعداد انسان را با استعداد گیاهان و حیوانات مقایسه کنید.5/1 نمره
2- حقیقت زندگی انسان چیست؟ 1نمره
3- پیام آیه مقابل را بنویسید:" کل نفس بما کسبت رهینه " 5/0 نمره

درس سوم:

1- چرا برای انتخاب صحیح هدف ها نیازمند به معیار و ملاک هستیم ؟ 1 نمره
2- اگر هدف های پایان پذیر به عنوان هدف اصلی انتخاب شوند نتیجه آن برای انسان چیست؟ 1 نمره
3- تفاوت میان دل بستگی ها بیشتر تحت تاثیر چه عاملی است؟ 5/0 نمره
4- تلاش چه کسانی در زندگی نتیجه خواهد داد؟وآنها را به هدف خواهد رساند؟ 1 نمره


درس چهارم:


1- با یک مثال توضیح دهید که چرا هدف های پایان پذیر ارزش و اهمیت یکسانی ندارند؟ 5/1 نمره
2- قرآن برترین هدف زندگی را در چه می داند؟ 1 نمره
3- حضرت ابراهیم از بیات این جمله " من آنچه را که افول می کند دوست ندارم " چه درسی را به مردم آموخت؟ 1 نمره
4- ترجمه آیه زیر را بنویسد:
وعد الله المومنین و المومنات . . . . . . . . . . . .
جنات تجری من تحتها الانهار . . . . . . . . . . .
خالدین فیها . . . . . . . . . . . .

درس پنجم:
1- چرا خداوند را آنگو نه که شا یسته است نمی توان شنا خت ؟ 1 نمره
2- چرا انسان نیازها و خواستهای خود را از خدا می خواهد؟ توضیح دهید. 1نمره
3- ُمضمون کدام عبارت با آیه ی زیر مطا بقت دارد؟ 5/0 نمره

اتف- به درگاه چه کسی جز تو پناه برم .
" ایا ک نستعین " ب- از چه کسی جز تو مد د طتبم .
ج- از چه کسی جز تو روزی بخواهم .درس ششم

1- ترجمه ی آیه ی زیر را کامل کنید وبنو یسید آیه به کدام یک از صفا ت الهی اشاره دارد؟ 2 نمره

"سبحان الذی خلق الا زواج کلها" . . . . . . . . . . .. .
"مما تنبت الارض " از آنچه زمین می رو یاند.
"ومن انفسهم " . . . . . . . . . . .
"و مما لا یعلمون" واز آنچه نمی دانید .
2- صفات ثبوتی را از سلبی مشخص نمایید. 1 نمره
مختوق ......... حکیم ......... شریک...... غفا ر ..........


درس هفتم :

1- چه صفا تی را می توان به خدا نسبت داد؟ چرا؟ 5/1 نمره
2- چرا باید برخی از صفات را از خداوند سلب کرد با ذکر نمونه توضیح دهید ؟ 5/1 نمره
3- منظور از اینکه میگوییم خداوند صفات مختو قات رادارا ست چیست ؟ 5/1 نمره
4- تفاوت صفات خداوند و صفات انسانها در چیست ؟ 5/1 نمره
5- صفات ثبوتی خدا را با یک مثال تعریف کنید. 1 نمره
6 - صفات سلبی خدا را با یک مثال تعریف کنید . 1 نمرهدرس هشتم:

1- ایمان چیست و ار دیدگاه قرآن جا یگاه آن کجاست؟ 5/1 نمره
2- ایمان را تعریف کنید ؟ 1 نمره
3- عمل صالح وکار شایسته وقتی ارزشمند است که بر اساس ......... انجام گرفته باشد .25/0 نمره
4- درحقیقت عمل شایسته ثمره ومیوه ی.......... است.25/0 نمره
5- چه زمانی در انسان حرکت به سوی عمل آغاز می شود . 1 نمره
6- از دیگاه قرآن کریم قلب زیبایی ها وآلودگیهایی دارد چهار مورد از آن را بنویسید ؟2 نمرهدرس نهم :

1- پیام آیات ریر را بنویسید .1 نمره
الف- الذین فی صلا تهم خاشعون " ب- "الذین هم للزکوه فاعلون "

2- چرا پاکی در دوران نوجوانی وجوانی از اهمیت خاصی برخوردار است ؟ 1 نمره
3- راههای رسیدن به ایمان را نام ببرید. 1 نمره
4-تفکر پیرامون " آیات خدا در گستره ی هستی یکی از راههای رسیدن به ایمان است آن را توضیح دهید ؟ 1 نمره
5-توجه دائم به خداو ذکراو در گستره ی هستی یکی از راههای رسیدن به ایمان است آن را توضیح دهید ؟ 1 نمره
6-چه کارهها یی مانع یاد خدا میشود ؟ 1نمره
7-از دیدگاه امام خمینی چه زمانی انسان می تواند خودش را اصلاح کند چرا ؟ 1 نمره

درس دهم :

1- "عزم" از نظر لفوی به چه معناست ؟ 5/0 نمره
2- چرا عزم موجب ظهور گوهر انسانیت ( اختیار ) می شود ؟ 5/0 نمره
3- چهار مورد از آ ثار عزم را بنویسید 0 1نمره
4- از کجا بدانیم آنچه خداوند در مسیر بندگی و تکلیف از ما میخواهد فقط برای سعادت ما ست؟ توضیح دهید ؟. 2نمره
5-عبارت زیر راکامل کنید : 5/0 نمره
الف) دین همان راه ......... یعنی رضایت خداست 0
ب) میزان دین داری ما به میزان .......... به این عهد وپیمان است .
6- عهد ومیثاق انسان وخدا معمولا در چند مرحله صورت میگیرد ؟ نام ببرید. 5/1 نمره
7- واژه های زیر را با ذکر یک مثال تعریف کنید .1 نمره
اتف- واجب ب- حرام
8- اصطلاحات زیر را با ذکر یک مثال تعریف کنید 5/1نمره
الف-مستحب ب-مکروه ج-مباح
9- چرا لقمان حکیم به فرزندش سفارش می کند که "بر آنچه به تو می رسد صبرکن که این نشانه ی عزم در کارهاست"؟ 1 نمره
10- تجدید عهد چه آثاری را به دنبال دارد ؟ 5 /0 نمره
11- چرا انسانها به تکمیل عهد نیازمندند ؟ 5/0 نمره


درس یازدهم:

1- چهار مورد از عوامل تقویت کننده ی عزم را بنویسید. 1 نمره
2- عبارت قرآنی را ترجمه کنید0 "وسارعوا الی مغفره من ربکم " 75/0 نمره
3- چرا میان تصمیم وعمل نباید فاصله بیفتد ؟ 1 نمره
4 - تاثیر احساس حضور در پیشگاه خدا و فرشتگان را در اعمال انسان بنویسید . 1نمره
5 - چه تفاوتی میان شخص فراموشکار وغافل وجود دارد ؟ 1 نمره
6- چه عاملی موجب تداوم عمل می شود ؟ 5/0 نمره
7- منظور از رعایت " اصل اغتدال " ازعوامل تقویت کننده ی عزم را توضیح دهید .1 نمره
8 - براساس آیات قرآن کریم در چه کسانی ترس و حزن واندوه راه ندارد ؟ 5/0 نمره
درس دوازدهم:

1- مراقبت را که "از راههای وفای به عهد است " با ذکر مثالی بنویسید . 1 نمره
2-ا عمال و رفتارهای ما چند جنبه دارد نام ببرید .75/0 نمره
3 - تفاوت میان رکن و غیر رکن را با ذکر مثالی بنویسید .1 نمره
4- ارکان نماز را نام ببرید. 25/1 نمره
5- مهمترین جنبه ی هرعمل چیست توضیح دهید 1 نمره
6- چرا محاسبه بعد از مراقبت از اهمیت خاصی برخوردار است .5/1 نمره
7- بهترین زمان محاسبه از اعمال چه موقع است ؟ چرا ؟ 5/1 نمره
8- پیا م حدیث مقابل را بنویسید "ثمره المحاسبه صلاح النفس " 5/0 نمره
9- آسان گرفتن وگذشت در چه صورتی پسندیده ودر چه صورتی نا پسند است ؟ 1 نمرهدرس سیزدهم:

1- حضرت تقمان چه سفارش های به فرزند خود کرد تا دربرنامه ی زندگی ما قرارگیرد؟ (چهار مورد)1 نمره
2-ا سوه را تعریف کرده وچه کسی می تواند برای ما اسوه باشد . 1نمره
3- وظایف وبرنامه های زندگی که برای انجام آنها با خداعهد می بندیم به چند دسته تقسیم می شود؟ با مثال بنویسید .5/1 نمره
4- چهار مورد از آداب خوردن وآشامیدن درزندگی پیامبر را بنویسید .1 نمره
5- اهمیت ورزش و تندرستی از دیدگاه پشوایان اسلام را بنویسید .1 نمره


درس چهاردهم :

1 - این عبارت قرآنی به چه موضوعی اشاره دارد ؟
"هذا بیان للناس وهدی و موعظه للمتقین" 5/0 نمره

2- ترجمه ی عبارات قرآنی زیر را بنو یسید.
اتف-"افلا یتد برون القرآن . . . . . . . . . . . . .. 5/0نمره
ب –"ان هو الا ذکر وقرآن مبین" . . . . . . . . . . . 75/0 نمره

3- چهار مورد از اثرات ونتایج هدایت قرآن رابنویسید .1 نمره


درس پانزدهم:

1- با توجه به آیه ی 186 سوره ی بقره خداوند دعای چه کسانی را اجا بت می کند ؟ 5/0 نمره
2- بر اساس آیه ی مقا بل "اننی انا الله لا اله الا انا فا عبد نی و ا قم الصلو ه لذ کری " انسان در برابر
پروردگار خود چه وظیفه ای دارد؟ 5/0 نمره
3- ترجمه ی عبارت قرآنی رابنویسید. "و اذا سالک عبادی فانی قریب " 1 نمره
درس شانزدهم:

1- آب مطلق ومضاف چه فرقی دارند؟ 1 نمره
2- پوشش زنان در هنگام نماز چگونه باید باشد ؟ 1 نمره
3- اگر لباس یا مکان نماز گزار نجس باشد نماز او ........ است. 25/0 نمره
4- خواب در چه صورتی وضو را باطل می کند ؟ 5/0 نمره
5- حکم انگشتر وحلقه ی طلا در نماز برای مردان چیست ؟ 5/0 نمره
6- وظیفه کسی که، شک کند وضو یش با طل شده یا نه، چیست ؟ 5/0 نمره
7- مسح کردن روی جوراب وکفش چه حکمی دارد ؟ 1 نمره
8- با توجه به سخن امام رضا (ع) چرا انسان به وضو امر شده است ؟ 1 نمره
9- حکم مسح سر وپا در وضو چیست ؟ 1نمره


درس هفدهم:

1- یک دوست خوب در باره ی خطا ی دوستش چه رفتاری باید داشته باشد؟ 1 نمره
2- با توجه به سخن امام علی ( ع ) عاجز ترین مردم در رابطه با دوست چه کسی است.؟ 1 نمره
3- به چه دوستی می توان اعتماد کرد. (چهار مورد ) 2 نمره
4- در قرآن کریم و سخنان پیشوایان دین دوست واقعی کیست؟ دو مورد از صفاتش رابنویسید. 1 نمرهدرس هیجدهم:

1- وظا یف ما نسبت به دوستان خود چیست ؟چهار مورد بنویسد . 1 نمره
2- چرا حفظ دوستی از به دست آوردن آن مشکل تر است ؟ 1نمره
3- شرط تداوم دوستی ها چیست؟ توضیح دهید .1 نمره
4- چه عواملی پیوند دوستی ها را سست می کند .1نمرهطبقه بندی: دین و زندگی، سوالات امتحانی،
[ سه شنبه 1 شهریور 1390 ] [ 10:14 ق.ظ ] [ موسی سپاهی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


این وبلاگ جهت استفاده دبیران محترم درس دین و زندگی و‎ ‎فلسفه و منطق و دانش آموزان عزیز مقطع متوسطه و كنكوری ها طراحی شده است.امید است مورد استفاده مطلوب واقع گردد.

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

تعبیر خواب آنلاین