تبلیغات
گروه آموزشی معارف (دین و زندگی - فلسفه و منطق ) شهرستان سیب و سوران

گروه آموزشی معارف (دین و زندگی - فلسفه و منطق ) شهرستان سیب و سوران
ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ - نون سوگند به قلم و آنچه مى‏نویسند. 
قالب وبلاگ
نویسندگان
صفحات جانبی
ابر برچسب ها
راهنمای ضمیمه دینی سوم دبیرستان
ویژاهل سنت
درس یازدهم
1- اجتهاد در لغت و اصطلاح به چه معناست؟ اجتهاد در لغت به معنای جدیت وتلاش است اما در اصطلاح شرع عبارت است از تلاش برای بدست آوردن واستنباط احکام از روی ادله مانند قرآن وسنت.
2- مجتهد کیست؟ کسی که احکام را از روی قرآن وسنت استنباط می کند وتوانایی این کار را دارد.
3- شخص مجتهد باید به چه اصولی آگاهی داشته باشد؟ 1- علم به کتاب الله(قرآن) 2- علم به احادیث وسنت نبوی(ص)3- آگاهی به اقوال علمای گذشته اعم از اجماع(توافق) علماء و اختلاف نظرشان4- آگاهی برلغت- آگاهی بر قیاس وشرایط آن
4- تقلید چیست ومقلد کیست؟کسانی هستند که به علوم دینی متخصص نیستند وبرای بدست آوردن احکام دینی به مجتهدان مراجعه می کنند این کار تقلید نام دارد وچنین اشخاصی را مقلد می گویند.
5- تقلید در چه چیزهایی جایز نیست؟ اصول دین( توحید معاد نبوت)
6- چرا تقلید در احکام فروع دین جایز است؟  زیرا هرکسی توانایی این را ندارد که بخش مهمی از زندگی خود را صرف تحقیق وتعلیم کند وبه درجه اجتهاد برسد تا بتواند احکام دینی را به دست آورد.
7- منابع اجتهاد را نام ببرید.الف) قرآن کریم ب) سنت پیامبر(ص) ج) اجماع د) عقل وقیاس
8- اهمیت اجماع وفواید آن رانام ببرید. 1- از بین بردن تفرقه ودودستگی در امت2- بازماندن باب اجتهاد وانتخاب بهترین رای3- از بین بردن راه استبداد ودیکتاتوری وسوء استفاده از قدرت
9- حدیث زیر به کدام منبع از منابع اجتهاد اشاره دارد؟ لا تجتمع امتی علی الضلالة  اجماع
10- مکلف چه کسی است؟ کسی که بالغ عاقل قادر ومختار باشد
11- چه کسانی از قید تکلیف آزادند (مکلف نیستند؟) کودک دیوانه وافراد مجبور به اعمال غیر حق وافراد ناتوان
12- احکام تکلیفی بر چند نوع است؟ هر کدام را نام ببرید.
 واجب : حکمی است که انجام دادن آن لازم است و دارای ثواب می باشد و ترک آن عقاب دارد مانند : وجوب نماز های پنج گانه و روزه ی ماه رمضان
 مستحب: حکمی است که انجام دادن آن حتما لازم نیست اما کاری پسندیده و موجب خشنودی خدا ورسول و دارای اجر و پاداش اخروی و در ترک آن مجازات و کیفری نیست.مانند: روزه ی عرفه عید قربان و دست گیری از فقرا  و مستمندان
 حرام : کاری است که باید ترک شود و انجام دادن آن عقاب دارد مانند: رباخواری ، دزدی، قمار ودروغ
مکروه: حکمی است که انجام دادن آن عقاب ندارد اما انجام ندادن آن بهتر است مانند : نماز خواندن در حمام، خوردن وآشامیدن در حال راه رفتن.
مباح: حکمی است که انجام دادن وندادن آن مساوی است. مانند: ایستادن و نشستن.
13- عبادات بر چند نوع هستند یا خمسه ضروریه دین چیست؟ عبادت بدنی خاصل مانند نماز وروزه مالی خالص مانند زکات ودو نوع دیگر از آن ها هم عبادت بدنی اند هم مالی مانند حج و جهاد
13- اصل حلیت چیست؟ در دین مبین اسلام اصل ومبنا بر حلال بودن ومباح بودن است ومواردی که حرام اند باید دارای دلیلی محکم از قرآن وسنت  پیامبر و سایر ادله ی فقهی باشند.
14- آیه مقابل به کدام اصل از اصول فقهی اشاره دارد؟      هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَكُمْ مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا     اصل حلیت  
15- علمای اسلام اصل مباح بودن( حلیت) را از چه آیاتی از قرآن کریم استنباط کرده اند؟بقره29 و جاثیه13
16- آیات 29 بقره و13 جاثیه به کدام اصل از اصول فقهی دلالت دارد؟ اصل حلیت
17- محرمات شش گانه را نام ببرید.  الف)مسخره کردن ب) عیب جویی کردن ج) لقب زشت به دیگران دادن د) سوء ظن و بدگمانی نسبت به دیگران ه) تجسس در احوال دیگران وغیبت کردن


تفکر در آیات
18- خوردنی ها وآشامیدنی های حرام را نام ببرید. الف) شراب وهر ماده مست کننده ی دیگر ب) گوشت خوک وسگ ج) گوشت مردار د) مواد مخدر از قبیل تریاک وهروئین و...
19- شرط بندی برای چه کارهای در اسلام جایز است؟  مسابقات تیر اندازی واسب دوانی وشتر دوانی
20- ضرر ها وزیان های قمار و شرط بندی حرام را نام ببرید. به تدریج روحیه تلاش وبروز استعدادها را خاموش می کند اراده را ضعیف می نماید کار وسازندگی را از بین می برد
21- عادت های حرام را نام ببرید. 1- استفاده از طلا برای مردان 2-عکس ها وتصاویر مبتذل
اندیشه وتحقیق
22- منابع اصیل اجکام اسلام کدامند؟ چرا باید احکام را از این منابع دریافت نمود؟ الف) قرآن کریم ب) سنت پیامبر(ص) ج) اجماع د) عقل وقیاس ، چون این منابع از طرف خداوند متعال یا پیامبر گرامی او یا دستورات آن ها می باشند.
23- مجتهد در فهم احکام اسلام باید به جه موضوعاتی آگاهی داشته باشد ؟ ارتباط هریک از این موضوعات با فهم دقیق احکام را بنویسید. 1- علم به کتاب الله(قرآن) 2- علم به احادیث وسنت نبوی(ص)3- آگاهی به اقوال علمای گذشته اعم از اجماع(توافق) علماء و اختلاف نظرشان4- آگاهی برلغت- آگاهی بر قیاس وشرایط آن ، حدیث  و سنت به تشریح و تفسیر قرآن و احکام دیگر می پردازد ،اجماع موجب اتحاد بیشتر بین مسلمین می گردد که قرآن وحدیث وسنت به آن تاکید دارند ، آگاهی به لغت ابزار فهم قرآن وحدیث و سنت هست. قیاس هم به دست آوردن حکم مساله است که صراحتا در قرآن وحدیث وجود ندارد یا تعمیم دادن احکام به حکمی مشابه می باشد.
*صحیح و غلط عبارت های زیر را با (ص-غ) مشخص کنید.
تقلید در اصول دین یعنی توحید معاد نبوت جایز است. غ
 پیروی شخص غیر مجتهد از یک مجتهد مانند مراجعت وپیروی  بیمار به یک پزشک است . ص
حدیث « لا تجتمع امتی علی الضلالة» صراحتا دال بر عصمت امت است. ص
اگر خداند کاری را حرام می کند به خاطر ضرر وزیانی است که به انسان می رساند. ص
حرام با حیله ودسیسه حلال نمی شود و خود آن دسیسه هم حرام است. ص
حسن نیت در یک کار حرام آن کار را حلال می کند. غ
 قمار وشرط بندی به تدریج روحیه تلاش و بروز استعدادها را خاموش می کند. ص
افرادی که به قمار وشرط بندی عادت کرده اند معمولا در عالم رویا برای خود کاخ  های زیبایی می سازند. ص
نگاه کردن به عکس ها و تصاویر مبتذل به تدریج سبب افسردگی روانی افراد می شود. ص
 خرید وفروش مواد مخدر ، مشروبات الکلی ، گوشت خوک و ... موجب زیر سوال رفتن کرامت انسان ها است. ص


*جاهای خالی را پر کنید .
قمار و شرط بندی منجر به هدر دادن وقت ، تخریب اعصاب و وارد کردن زیان مالی و حیثیتی جبران ناپذیر می شود.
 در اسلام فقط شرط بندی برای مسابقات  تیر اندازی ، اسب دوانی وشتر دوانی جایز است.
ربا فعالیت های اقتصادی سازنده را از بین می برد و افراد فقیر را فقیر تر و گرفتارتر می کند.


درس دوازدهم
1- موعود و منجی در ادیان مختلف را توضیح دهید.یهودیان معتقدند که حضرت عیسی(ع) همان منجی و موعود آخر الزمان ایشان معتقدند که شبی ماموران حاکم به مخفیگاهش حمله کردند روز بعد او را به صلیب کشیدند و کشتند اما سه روز پس از مرگ بر صلیب زنده شد وبه آسمان رفت او دوباره ظهور می کند و انسان را نجات می دهد زرتشتیان معتقدند به سوشیانت که معنای منجی و رهاننده است و به ظهور این موعود بشارت داده شده است
2- موعود در اسلام را توضیح دهید.در روایات اسلامی آمده است که در آخر الزمان منجی بزرگ انسان ها از نسل پیامبر اکرم(ص) ظهور خواهد کرد و حکومت واحد جهانی را تشکیل خواهد شد یکی از لقب های این موعود مهدی است.
بررسی
3- پیروان پیامبران الهی چگونه می توانند برای فراهم کردن زمینه ی ظهور منجی جهانی با یکدیگر همکاری کنند ؟ پیشنهادهای خود را عرضه کنید. پیروان پیامبران الهی با مبارزه با ظلم و ستم و فرقه های انحرافی و عم عقیده شدن در توحید ویکتاپرستی و گسترش اخلاق وانسانیت  زمینه را برای ظهور فراهم می کنند.
4- اصطلاحات زیر را تعریف کنید.
جهانی شدن:جهانی شدن به معنای گسترش ارتباطات میان انسان ها  افزایش تاثیر متقابل اقوام ملت ها و کشورها بر یکدیگر است. به گونه ای که کم تر اتفاقی در گوشه ای از عالم رخ می دهد که مردم دیگر سرزمین ها از آن بی خبر بمانند و حیات اجتماعی آن از این اتفاق تاثیر نپذیرد.
جهانی سازی:جهانی سازی یعنی برنامه ریزی قدرت های بزرگ وسلطه گر در جهت تحمیل فرهنگ ، اندیشه و شیوه های زندگی خود بر مردم و جهانی کردن آن است . این طرح و برنامه را جهانی سازی می نامند.
مهدویت: مهدویت یعنی مدیریت واحد الهی وحاکمیت یگانه قانون اسلامی که عامل اصلی فساد و تباهی و ظلم نابود می شود و انسان ها بدون ترس از فشارها برادر و مهربان در کنار یکدیگر زندگی می کنند کمبود ها و عقب ماندگی ها جبران می گردد و امت واحد انسانی تشکیل می گیرد.
دهکده جهانی: پیدایش ابزار های ارتباطی صوتی وتصویری و متنی مانند تلفن ، رادیو ، تلویزیون ، ماهواره ، اینترنت و وسایل نقلیه جدید مانند اتومبیل ، قطار ، هواپیما از طرف دیگر ارتباط میان انسان ها  را در نقاط مختلف کره زمین چنان توسعه داده است که گویی مانند یک دهکده با هم آشنایند از همین جاست که مفهوم دهکده جهانی شکل گرفته است.
5- عقیده با چه شاخص هایی می تواند جهانی شود؟ 1- با فطرت انسان و ویژگی های فطری او سازگار باشد 2- مبتنی بر عقلانیت و قابل دفاع عقلی باشد 3- توانایی پاسخ گویی به نیازهای اصلی دنیای امروز مانند عدالت اجتماعی را دارا باشد 4- از پشتوانه و تایید الهی برخوردار باشد.
*صحیح و غلط عبارت های زیر را با (ص- غ) مشخص کنید.
1-  اعتقاد به موعود ومنجی نشانه ی بینش درست ادیان الهی به تاریخ و سرنوشت انسان است. ص
2- به اعتقاد یهودیان مسیح آمده و شریعت حضرت موسی (ع) را گسترش داده است.غ
3- منجی نهایی آخر الزمان  حضرت عیسی (ع) است که به صلیب کشیده شد. غ
4- منجی آخر الزمان از نسل پیامبر گرامی (ص)  ظهور خواهد کرد. ص
5- منجی آخر الزمان هم نام پیامبر گرامی اسلام (ص) است.ص
6- پشتوانه ابزارهای گسترش فرهنگ جهانی سازی به شیوه ی غربی آمریکاست.ص
7- با تشکیل حکومت جهانی اسلامی آرمان والای جامعه ی بزرگ بشری تحقق می پذیرد. ص
8- آینده جهان از آن حق است چون حق یکی از اسم های خداوند است. ص
9-همه در اصل الهی بودن پایان تاریخ و ظهورمنجی برای برقرای حکومت جهانی اتفاق نظر ندارند. غ
*جاهای خالی را پر کنید.
اعتقاد به موعود ومنجی در ادیان الهی نشانه بینش درست ادیان الهی به تاریخ و سرنوشت انسان  است .
در آیین زرتشتی اعتقاد به  سوشیانت به معنای منجی ورهاننده است .
منبع دانلود:
www.dini20.blogsky.com
یا
www.sepahi.iran.sc
طبقه بندی: دین و زندگی،
[ یکشنبه 6 مرداد 1392 ] [ 02:37 ب.ظ ] [ موسی سپاهی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


این وبلاگ جهت استفاده دبیران محترم درس دین و زندگی و‎ ‎فلسفه و منطق و دانش آموزان عزیز مقطع متوسطه و كنكوری ها طراحی شده است.امید است مورد استفاده مطلوب واقع گردد.

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

تعبیر خواب آنلاین