تبلیغات
گروه آموزشی معارف (دین و زندگی - فلسفه و منطق ) شهرستان سیب و سوران

گروه آموزشی معارف (دین و زندگی - فلسفه و منطق ) شهرستان سیب و سوران
ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ - نون سوگند به قلم و آنچه مى‏نویسند. 
قالب وبلاگ
نویسندگان
صفحات جانبی
ابر برچسب ها

نمونه سؤالات امتحانات نهایی درس فلسفه

سال سوم رشته علوم انسانی

 بخش اول ـ  فلسفه چیست

 

‌‌1ـ ریشه‌ی لفظ فلسفه چیست و به چه معنا است؟

2ـ  فیلوسوفوس به چه معنا است و اولین كسی كه خود را فیلوسوفوس نامید كه بود؟

3ـ افلاطون چه كسی را فیلوسوفوس نامید؟

4ـ ـ معنی اصلی و معنی رایج دو واژه‌ی«فیلو سوفیا» و «فیلوسوفوس» را بنویسید.

5ـ سوفیست‌ها چه كسانی بودند و چه عقایدی داشتند؟

6ـ ـ لفظ سوفیست به چه معناست و عقیده‌ی آنها را بیان كنید.

7ـ سوفیست‌ها چگونه استدلال می كردند؟

8ـ‌ ـ سوفیست یعنی ……………  و سوفیست‌ها در استدلال‌های خود ……………  می‌كردند.

9ـ معنی اصلی و معنی رایج كلمه‌ی «سوفیست» چیست؟

10ـ كلمه‌ی «سفسطه» از چه لفظی گرفته شده و معنای رایج آن چیست؟

11ـ ـ سوفیست در ابتدا به چه معنا بود؟ سپس چه معنایی به خود گرفت؟

12ـ ـ معنای كلمات فیلوسوفوس، سوفیست، سفسطه را بنویسید.

13ـ چرا سقراط مایل نبود او را سوفیست بنامند و او خود را چه نامید؟

14ـ معنی اصلی و معنی رایج كلمه‌ی فیلوسوفوس چیست؟

15ـ ـ كلمه‌ی فیلوسوفوس كه در اصل به معنی دوستداری دانایی بود رفته رفته به مفهوم . . . ارتقاء یافت و كلمه‌ی فلسفه مرادف با . . . . شد.

16ـ اصطلاح فلسفه در بین مردم به چه معنایی است؟با مثال توضیح دهید.

17ـ ـ مردم در چه زمانی اصطلاح فلسفه را به كار مىبرند؟

18ـ ـ معمولاً مردم در چه زمانی سؤال « فلسفه‌ی این امر چیست» را مطرح می‌كنند؟

19ـ ـ ذهن انسان در چه صورتی به كنجكاوی در باره‌ی فلسفه‌ی برخی امور می‌پردازد؟

20ـ معنای مشترك بین دانش فلسفه و فلسفه در اصطلاح مردم چیست؟

21ـ از نظر ارسطو چه چیز انسان را به سوی بحثهای فلسفه می كشاند؟

22ـ ـ چرا اندیشمندان و همچنین مردم عادی به سراغ بحثهای فلسفی می‌روند؟

23ـ كاربرد مفاهیمی مانند فلز و رادیم بیانگر چیست؟

24ـ ـ كاربرد مفاهیمی مانند فلز و رادیم بیانگر كدام اصل فلسفی است؟

25ـ ـ كاربرد مفاهیمی همچون اسید، بار الكتریكی توسط دانشمندان علوم تجربی بیانگر چه اصول پذیرفته شده‌ای از جانب آنهاست؟

26ـ ـ اصل واقعیت داشتن جهان را توضیح دهید.

27ـ منظور از علم تجربی و روش تجربی چیست؟ توضیح دهید.

28ـ روش مطمئن برای كشف اسرار طبیعت از نظر دانشمندان علوم تجربی چه روشی است؟

29ـ اصل یكنواخت عمل كردن طبیعت را توضیح دهید.

30ـ ـ مفهوم قانون چه چیز را به ما مى فهماند؟

31ـ منظور از رابطه‌ی علیت چیست؟

32ـ ـ اصل تبعیت همه‌ی موجودات از قانون علیت را با یك مثال توضیح دهید

33ـ اصول و مبانی فلسفی علوم طبیعی را نام برده و بنویسید تحقیق در باره‌ی این اصول به عهده‌ی كدام دانش است؟

34ـ ـ اصول و مبانی فلسفی علوم طبیعی را نام ببرید.

35ـ ـ اصول مشتركی كه در همه‌ی علوم پذیرفته شده‌اند و ریشه‌ی فلسفی دارند كدامند؟

36ـ ـ چهار مورد از مبانی فلسفی علوم طبیعی را نام ببرید.

37ـ ـ دو مورد از مبانی فلسفی علوم طبیعی را نام ببرید.

38ـ ـ اصول و مبانی مهم تحقیقات تجربی چگونه قابل اثبات هستند؟

39ـ توضیح دهید كه در چه زمانی كاری فلسفی كرده‌ایم؟

40ـ ـ توضیح دهید كه چه نوع تلاشی را می‌توان یك كار فلسفی قلمداد كرد؟

41ـ كار فلسفه‌ی علوم طبیعی را توضیح دهید.

فلسفه چیست  2

1ـ به طور كلی چه ارتباطی میان علوم انسانی و فلسفه وجود دارد؟

2ـ ـ فلسفه در چه زمینه‌هایی با روانشناسی ارتباط دارد؟

3ـ علم روانشناسی را تعریف كنید.

4ـ ارتباط فلسفه با روانشناسی را در زمینه‌ی «روح» بنویسید.

5ـ ارتباط فلسفه با روانشناسی را در زمینه‌ی «شناخت یا معرفت» بنویسید.

6ـ ـ چرا بحث شناخت در روانشناسی نیز مطرح مىشود؟

7ـ ـ بحث شناخت در فلسفه پیرامون چه موضوعی است و این بحث چگونه با علم روانشناسی ارتباط پیدا می‌كند؟

8ـ ـ یك نمونه از ارتباط فلسفه و روانشناسی را بیان كرده و بطور مختصر توضیح دهید.

9ـ ـ در جمله‌ی ذیل جای خالی را با عبارت مناسب پر كنید:

 10-در بحث شناخت یا معرفت در فلسفه از قواعد ذهن در شناخت عالم خارج و . . .  سخن به میان مىآید

11ـ نحوه‌ی ارتباط فلسفه با علم روانشناسی را توضیح دهید.

12ـ ـ فلسفه در چه زمینه‌هایی با روانشناسی ارتباط دارد؟ توضیح دهید.

13ـ‌ ـ رابطه‌ی فلسفه و روانشناسی را توضیح دهید.

14ـ دو مورد ازمسائلی كه فلسفه و جامعه‌شناسی را به هم مربوط می‌سازد بیان كنید.

15ـ ـ مسائل مشترك فلسفه و جامعه‌شناسی را نام ببرید.

16ـ ـ نام دو مسئله از مسائل جامعه‌شناسی را كه ریشه در بینش فلسفی جامعه‌شناسی دارد بنویسید.

  17ـ جامعه را تعریف كنید.

ـ18 ارتباط فلسفه و علم جامعه‌شناسی را در باره‌ی بحث اصالت فرد و اصالت جامعه توضیح دهید.

19ـ ـ دیدگاه پیروان مكتب اصالت فرد چیست؟توضیح دهید.

20ـ ـ بحث «اصالت فرد و اصالت جامعه» چگونه فلسفه و جامعه‌شناسی را به هم مرتبط می‌سازد؟

21ـ عقیده‌ی مكتب فلسفی ماركسیسم در باره‌ی انسان و پایگاه طبقاتی او چیست؟

22ـ عقیده‌ی فیلسوفان الهی در باره‌ی انسان و پایگاه طبقاتی او چیست؟

23ـ در مورد انسان و پایگاه طبقاتی او دیدگاه مارسیسم و دیدگاه فلاسفه‌ی الهی را توضیح دهید.

24ـ ـ ارتباط فلسفه و علم جامعه‌شناسی را در زمینه‌ی انسان و پایگاه طبقاتی او جامعه توضیح دهید.

25ـ ـ مشخص كنید عبارات ذیل كدام‌یك صحیح و كدام‌یك غلط است؟

     2الف ـ مكتب فلسفی ماركسیسم معتقد است انسان دارای اراده‌ای آزاد است.

     ب ـ مكتب اسلام معتقد است انسان وابسته به پایگاه طبقاتی‌اش است.

     ج ـ مكتب فلسفی ماركسیسم معتقد است انسان وابسته به شرایط اقتصادی و اجتماعی است.

26ـ نحوه‌ی ارتباط فلسفه و علم سیاست را توضیح دهید.

27ـ ـ توضیح دهید انسان چه وقت وارد حوزه‌ای از معرفت به نام فلسفه‌ی علم سیاست می‌شود؟

28ـ مسئله‌ی‌ مهم در علم سیاست چیست؟

29ـ ماركسیسم حكومت را حق چه كسی مىداند؟

30ـ ـ یكی از مسائل مهم در علم سیاست را نوشته سپس نظر ماركسیسم را در این باره بنویسید.

31ـ جامعه‌شناسان غربی حكومت را حق چه كسی مىدانند؟

32ـ اسلام حكومت را حق چه كسی مىداند؟

33ـ ـ ماركسیسم حكومت را حق ………  می‌داند و در اسلام حكومت و اقتدار تنها از آن ………  است.

34ـ حكومت دیكتاتوری چگونه حكومتی است؟

35ـ نظر ماركسیسم و اسلام را درباره‌ی حكومت نوشته سپس نحوه‌ی‌ ارتباط فلسفه و علم سیاست را بیان كنید.

36ـ نحوه‌ی ارتباط فلسفه و علم اخلاق را توضیح دهید.

37ـ ـ تفاوت علم اخلاق و فلسفه‌ی اخلاق چیست؟ توضیح دهید.

38ـ ـ رابطه‌ی فلسفه و علم اخلاق را توضیح دهید.

39ـ ـ هدف از فلسفه‌ی علم سیاست و فلسفه‌ی علم اخلاق چیست؟

40ـ ـ در عبارات ذیل جاهای خالی را با كلمات مناسب پر كنید:

الف ـ اینكه حكومت حق چه كسی است باید به حوزه‌ای از معرفت كه همانا . . .  است وارد شویم.

ب ـ در علم . . .  به انسان توصیه می‌شود كه راستگو باشد، و برای تبیین عقلانی این مسئله در (راستگویی) باید به حوزه‌ی دیگری به نام وارد شویم.

41ـ نحوه‌ی ارتباط فلسفه و هنر را توصیح دهید.

42ـ نحوه‌ی ارتباط فلسفه و علم حقوق را توصیح دهید.

43ـ ـ تبیین این سؤال كه «چرا اشخاص باید مجازات شوند» به عهده‌ی چه علمی است.

44ـ ـ چه عاملی سبب می‌شود كه نظر فیلسوفی با فیلسوف دیگر درباره‌ی جرم و مجرم و مجازات فرق كند؟

45ـ ـ هر یك از سؤالات زیر در چه علمی مورد بحث قرار می‌گیرد؟

     الف ـ فرق یك هنرمند با دیگران چیست؟                           ب ـ چرا راستی و درستی خوب است و دروغ و خیانت بد؟

     ج ـ چه كسی باید برای مجارات قانون وضع كند؟                 د ـ حكومت بر مردم حق چه كسی است؟

46ـ ـ هر یك از سؤالات زیر در چه علمی مورد بحث قرار می‌گیرد؟

     الف ـ چرا بعضی زبان زیبایی و هنر را می‌فهمند و بعضی دیگر آن را نمی‌فهمند؟    ب ـ جرا باید اشخاص مجرم مجازات شوند؟

     ج ـ آیا ارزشهای اخلاقی نسبی است                                                              د ـ مردم باید از چه كسی حكومت كنند؟

 

فلسفه چیست  3

 

1ـ كوشش فلسفه برای چیست؟

2ـ ویژگی نگاه فلسفی چیست؟

3ـ ـ نگاه فلسفی نگاهی . . .  است و فیلسوف همواره می‌كوشد تا از . . .  فراتر رود.

4ـ ـ نوع نگرش یك فیلسوف به اشیاء و پدیده‌ها چگونه است؟

5ـ اختلاف و اشتراك اشیاء نسبت به هم در چیست؟

6ـ ـ وجه اشتراك همه‌ی اشیا در چیست؟

7ـ بررسی اشیاء و پدیده‌ها در علوم مختلف چه تفاوتی با بررسی آنها در فلسفه‌ی اولی دارد؟

8ـ ـ تفاوت بررسی اشیاء و پدیده‌ها در علوم مختلف و فلسفه‌ی اولی در چیست؟

9ـ ـ علوم مختلف و مابعدالطبیعه هر كدام موجودات را از چه جهتی بررسی می‌كند؟

10ـ مسائل فلسفه‌ی اولی را نام ببرید.

11ـ ـ مابعدالطبیعه را تعریف كرده سپس سه مورد از مسائل فلسفه‌ی اولی را نام ببرید.

12ـ ـ دانشی كه قصد آن هستی شناسی است چه نام دارد، دو مورد از مسائل آن را نام ببرید.

13ـ ـ دو مورد از مسائلی كه در علوم تجربی و دو مورد از مسائلی كه در فلسفه مورد بررسی قرار می‌گیرد بیان كنید.

ـ ـ چهار مورد از مسائل فلسفه‌ی اولی را نام ببرید.

14ـ ـ كدام جمله صحیح است:

    الف. فلسفه‌ی اولی هر چیزی از آن جهت كه كمیت و مقدار دارد مطالعه می‌كند.

    ب. مابعدالطبیعه هر چیز را از لحاظ خواص ماده مثل گرمی و سردی و حركت و سكون مطالعه می‌كند.

    ج. فلسفه‌ی اولی موجودات را صرفاً از جهت وجود داشتن مورد مطالعه قرار می‌دهد

15ـ بحث وجود و ماهیت را در فلسفه‌ی اولی توضیح دهید.

16ـ بحث علت و معلول در علوم مختلف و فلسفه چگونه است؟

17ـ بحث وحدت و كثرت را در فلسفه‌ی اولی توضیح دهید.

18ـ ـ بحث وحدت و كثرت در فلسفه‌ چگونه قابل تبیین است؟

19ـ ـ آیا در میان موجودات عالم وحدت وجود دارد یا كثرت؟ توضیح دهید.

20 ـ مشخص كنید عبارات ذیل كدام‌یك صحیح و كدام‌یك غلط است؟

    الف. همانندی و مشابهت اشیاء به خاطر وحدت است.

    ب. تشخیص تفاوت و تمایز اشیاء به خاطر كثرت است.

    ج. وحدت و كثرت از بحث‌های وجود است. [‎‎‎غ ـ وحدت و كثرت از بحثهای وجودشناسی است.]

21 ـ مشخص كنید عبارات ذیل كدام‌یك صحیح و كدام‌یك غلط است؟

    الف. مابعدالطبیعه احكام مطلق وجود را تبیین عقلانی می‌كند.    ب. هستی و چیستی از مسائل فلسفه‌ی اولی نیست.

    ج. اگر كثرت در عالم نبود دسته‌بندی اشیاء امكان‌پذیر نبود.    د. فلسفه‌ی اولی مهمترین مصداق فلسفه است.

22ـ بارزترین و مهم‌ترین مصداق فلسفه‌ چیست؟

23 ـ هدف فلسفه‌ی اولی چیست؟

 

آغاز فلسفه

1ـ آیا آغاز اندیشه‌ی بشر مربوط به زمان خاصی است؟

2ـ از نظر تاریخ نگاران فلسفه، اندیشه‌های فلسفی در آغاز چگونه بود؟ این نوع اندیشه‌ها را بیشتر در كجا می‌توان جستجو كرد؟

3 ـ تأملات بشری پیرامون هستی و آغاز و انجام جهان در ابتدا با  . . .  همراه بود و به . . .  بیان شده است.

4ـ ـ سرچشمه‌ی اندیشه‌های رازگونه‌ی بشر را كه صبغه‌ی مابعدالطبیعی دارد در باید جستجو كرد؟

5ـ نخستین مجموعه‌هایی كه به زبان ……  نگاشته شده از ……  به یادگار مانده است.

6-چرا از سرزمین یونان به عنوان مهد تفكر فلسفی یاد می‌كنند؟

7ـ  چرا از سرزمین یونان به عنوان مهد تفكر فلسفی یاد می‌كنند؟ آیا آغاز اندیشه‌ی بشر مربوط به زمان خاصی است؟

  8ـ نظر برتراند راسل در مورد تمدن یونان چیست؟

9  ـ زادگاه فلسفه‌ی یونان در كجاست و از چه زمانی آغاز شد؟

10ـ مسئله‌ی مورد بحث اندیشمندان نخستین چه بود؟

11ـ ـ مسئله‌ی مورد بحث اندیشمندان نخستین چه بود؟ دو نمونه مثال بزنید.

  12ـ چهار تن از فلاسفه‌ی بزرگ قرن ششم پیش از میلاد را نام ببرید.

13ـ در قرن پنجم قبل از میلاد چه عاملی سبب بی‌اعتمادی مردم نسبت به دانش و اندیشه شد؟

14 ـ آراء و نظرات گوناگون و غالباً متضاد جهان‌شناسان باستان در یونان قدیم چه نتیجه‌ای را در پی داشت؟

15ـ ـ آراء و نظرات گوناگون در یونان باستان موجب چه امری شد؟

16ـ چه چیز باعث پیدایش سوفسطائیان شد؟

17ـ چرا سوفسطائیان پیروی از شیوه‌ی جهان شناسان را كاری بیهوده می‌دانستند؟                                                                        

18ـ ـ سوفسطائیان چه علومی را آموزش می‌دادند؟

19ـ نظر گزنفون را در توصیف سوفسطائیان بنویسید.

20ـ سوفسطائیان چه شبهه‌ای را در اذهان تقویت كردند؟

21ـ ـ چگونه این شبهه در اذهان مردم تقویت شد كه هیچ حقیقتی در جهان وجود ندارد؟

22ـ مشهورترین سوفسطائی كه بود؟

23ـ نخستین كسی كه در برابر تعلیم مزد می‌گرفت كه بود؟

24ـ كتاب «درباره خدایان» از كیست؟

25ـ این سخن از كیست: «انسان معیار همه چیز است».

26ـ عقیده‌ی پروتاگوراس در باره‌ی حقیقت چیست و شعار او چه بود؟

27ـ ـ منظور پروتاگوراس از جمله‌ی «انسان معیار همه چیز است» چه بود؟

28ـ ـ از نظر پروتاگوراس شعار انسان معیار همه چیز است یعنی چه؟

29ـ ـ شعار «حقیقت جنبه‌ی شخصی و خصوصی دارد» از چه كسی است و منظور او از این عبارت چه بود؟

30ـ ـ شعار «انسان معیار همه چیز است» از چه كسی است و منظور او چه بود؟

31ـ ـ این سخن كه «آدمی مقیاس همه است» از چه كسی است؟

32ـ ـ به عقیده پروتاگوراس چرا انسان معیار همه چیز است؟

33ـ كتاب «درباره خدایان» از كیست؟

34ـ ـ دو نفر از سوفسطائیان مشهور را نام برده و سپس از هر یك اثری را نام ببرید.

35ـ افكار اصلی گرگیاس را بنویسید.

36ـ ـ عقیده‌ی گرگیاس در باره‌ی وجود و شناخت چیست؟

37ـ ـ عقیده‌ی گرگیاس در باره‌ی حقیقت چه بود؟

38ـ عقیده‌ی پروتاگوراس و گرگیاس در باره‌ی حقیقت چیست؟

39ـ ـ نظر پروتاگوراس و گرگیاس را با  هم مقایسه كنید.

40ـ استدلال گرگیاس را در اینكه «شئ ازلی هیچ است» بنویسید.

41ـ دو اثر عمده‌ای كه روش سوفسطائیان در تاریخ فلسفه بر جای گذاشت را بنویسید.

42ـ ـ سوفسطائیان چه تأثیر (مثبت) مهمی در تاریخ فلسفه گذاشته‌اند؟

43ـ ـ دو اثر منفی سوفسطائیان در یونان را بنویسید.

44ـ ـ توضیح دهید اثرهای منفی عقاید سوفسطائیان در میان افكار مردم آن زمان چه بود؟

45ـ چرا سقراط را بنیان‌گذار فلسفه دانسته‌اند؟

46ـ شیوه‌ی سقراط در تعلیم فلسفه چگونه بود؟

47ـ چرا سقراط را سخنگوی فلسفه می‌دانند؟

48ـ خصوصیت ممتاز سقراط چه بود؟

 

شهید راه حكمت

1ـ سقراط از گشت و گذار در میان مردم چه مقصودی داشت؟

2ـ ـ در نظر سقراط رابطه‌ی ثروت و فضیلت چگونه است؟‌

3ـ ـ در نظر سقراط ثروت…….. به بار نمی‌آورد.

4ـ سقراط معتقد بود كه خداوند چه رسالتی را بر عهده‌ی او نهاده است؟

5ـ ـ هدف سقراط از گشت و گذار چه بود و چرا آن را وظیفه‌ی خود می‌دانست؟‌

6ـ چه عواملی سبب شد تا عده‌ای علیه سقراط توطئه كنند و ادعانامه‌ای علیه او تنظیم كنند؟

7ـ ـ چه دلایلی باعث شد كه توطئه‌ای علیه سقراط طراحی شود و او برای محاكمه و كیفر به دادگاه فراخوانده شود؟

8ـ سقراط در كدام دادگاه محاكمه شد و نماینده‌ی متهم‌كنندگان كه بود؟

  9ـ در نظر ملتوس جرم سقراط چه بود؟

10 ـ ملتوس جرم سقراط را در چه چیز می‌دانست و چه كیفری را برای او پیشنهاد كرد؟

  11ـ سقراط می‌گفت وظیفه‌ی قاضی . . .  و وظیفه‌ی من . . .  است .

ـ12 افترایی كه مخالفان از دیرباز به سقراط نسبت داده‌ بودند چه بود؟

 13 ـ سقراط در دادگاه، علت تهمتها را در چه چیز می‌دانست؟

14ـ سقراط دانش خاص خود را به چه چیز استناد می‌كرد؟

15ـ كرفون چه سؤالی از سروش معبد دلفی پرسید و چه پاسخی از او شنید؟

16ـ ـ پیام سروش دلفی را چیست.

17ـ سقراط از جستجو برای كشف راز پیام سروش، به چه نتیجه‌ای رسید؟

18ـ دانای حقیقی در نظر سقراط كیست؟

19ـ از نظر سقراط راز پیام سروش دلفی چیست؟

20ـ ـ پیام سروش معبد دلفی چه بود؟ و سقراط راز آن را در چه می‌دانست؟

21ـ ـ سقراط چگونه سعی كرد تا راز پیام غیبی سروش را كشف كند؟

22ـ سقراط علت اتهام گمراه كردن جوانان را در چه چیز می‌دانست؟

23ـ چه كسانی علیه سقراط ادعانامه نوشتند و هر كدام نماینده‌ی چه گروهی بودند؟

24ـ ـ در جلسه‌ی دادگاه سقراط، ملتوس، آنیتوس و لیكون هر یك به نمایندگی از چه گروههایی سخن می‌گفتند؟

25ـ ـ سقراط توسط چه كسانی به دادگاه فرا خوانده شد؟ چرا مورد حسادت واقع شد؟

26ـ سقراط چگونه نتیجه‌گیری كرد كه در نظر ملتوس تربیت انسان از تربیت اسب آسانتر است؟

27ـ ـ سقراط چگونه ثابت كرد كه ملتوس از تربیت جوانان بكلی بی‌خبر است؟

28ـ توضیح دهید سقراط درباره‌ی این اتهام كه او خداپرست نیست، در دادگاه چه پاسخی داد؟

29ـ ـ سقراط با طرح این سؤال از ملتوس كه « آیا ممكن است كسی وجود امور انسانی را بپذیرد ولی منكر وجود انسان شود» چه نتیجه‌ای گرفت؟

30ـ سقراط می‌گفت: اگر من در دادگاه محاكمه شوم، قربانی . . . و . . . شده‌ام.

31ـ سقراط در پاسخ به این سؤال كه آیا ابلهی نیست كه انسان كاری كند كه جانش به خطر افتد، چه می‌گفت؟

32ـ ـ به عقیده‌ی سقراط انسان برای انجام هر كاری، مهم‌ترین چیزی را كه باید بفهمد چیست؟

33ـ در نظر سقراط علت ترس از مرگ چیست؟ چرا او از مرگ نمی‌هراسید؟

34ـ ـ سقراط چه عاملی را سبب ترس انسان از مرگ می‌دانست؟

35ـ ـ به نظر سقراط چرا انسان‌ها نمی‌توانند ادعا كنند كه مرگ امری سهمگین است؟‌

36ـ در مورد موضوع ترس از مرگ،‌ سقراط تفاوت خود با دیگران را در چه چیز می‌داند؟

37ـ سقراط از چه اموری می‌هراسید؟

38ـ به اعتقاد سقراط بالاترین خدمتی كه او در حق مردم شهر آتن كرده بود، چه بود؟

39ـ ـ سقراط بالاترین سعادت برای مردم شهرش را در چه می‌دانست؟

40ـ سقراط در كدام دادگاه محاكمه شد و سرانجام محاكمه چه بود؟

41ـ از نظر سقراط گریز از چه چیز دشوار است؟

42ـ ـ به اعتقاد سقراط گریز از ......... دشوار نیست، گریز از ......... دشوار است

43ـ سقراط مرگ را چگونه تعریف می‌كند و دلیل پذیرش مرگ از نظر او چه بود؟

44ـ ـ چرا سقراط از مرگ هراسی نداشت؟ دلیل پذیرش مرگ از نظر او چه بود؟

45ـ سقراط در پاسخ به پیشنهاد كریتون مبنی بر فرار كردن از زندان چه گفت؟

46ـ ـ سقراط هنگام پیشنهاد دوستانش برای فرار از زندان، ویژگی یك حكیم را چه چیزهایی بیان كرده‌است؟

47ـ سقراط پس از شنیدن فریاد و شیون دوستان به آنها چه گفت؟

48ـ دو جنبه‌ی بسیار مهم پیام سقراط را بیان كنید.

49ـ ـ دو جنبه‌ی مهم پیام سقراط را به اختصار بیان كنید.

50ـ ـ یك مورد از ( دو جنبه‌ی بسیار مهم) پیام سقراط را بیان كرده سپس آن را توضیح دهید.

51ـ ـ پیام سقراط این است كه گام اول در طریق كسب حكمت و دانایی همانا…… است.

52ـ توضیح دهید نمی‌دانم سقراط با نمی‌دانم سوفسطائیان چه تفاوت‌هایی دارد؟

53ـ ـ چرا نمی‌دانم سقراط با نمی‌دانم سوفسطائیان قابل مقایسه نیست؟

54ـ ـ منظور از نمی‌دانم سقراط چیست؟ آن را به طور مختصر توضیح دهید.

55ـ به عقیده‌ی سقراط چگونه می‌توان از وسوسه‌ی شك و گمان خلاصی یافت؟

56ـ سقراط بهترین راه وصول به دانش درست و مطمئن را در چه می‌دانست؟

 

گوهرهای اصیل و جاودانه

1ـ روش(سبك) افلاطون در مباحث فلسفی چیست و به چه نامی مشهور است؟

2ـ افلاطون روش فلسفی خود را از چه كسی آموخت؟

3ـ افلاطون در مباحث فلسفی خود از زبان چه كسی سخن می‌گوید؟ چرا؟

4ـ افلاطون در . . .  دانشگاهی به نام . . . بنیان نهاد؟

  5ـ افلاطون در بحثهای فلسفی خود در باره‌ی شناسایی ابتدا چه سؤالی را مطرح می‌كند؟

6  ـ تفاوت دو رساله‌ی تئتتوس و جمهوری افلاطون در چیست؟

7 ـ تفاوت دو رساله‌ی تئتتوس و جمهوری افلاطون در باب شناسایی در چیست؟

8ـ ـ در رساله‌ی تئتتوس و جمهوری، افلاطون بیشتر درباره‌ی چه موضوعی سخن گفته است؟

9ـ ـ دو رساله‌ی افلاطون را نام ببرید.

  10ـ نظر پروتاگوراس را درباره‌ی شناسایی حواس نوشته و سپس نتیجه‌ی آن را بیان كنید.

11ـ توضیح دهید اینكه افلاطون می‌گوید « ادراك حسی نسبی است» یعنی چه؟

12ـ اگر عقیده‌ی پروتاگوراس در مورد نسبی بودن شناسایی صحیح باشد چه نتایجی حاصل می‌گردد؟

13ـ ـ به نظر سقراط اگر این عقیده كه «ادراك حسی حقیقت همه چیز را درمی‌یابد» درست باشد، چه نتایجی از آن ناشی خواهد شد؟

14ـ ـ با توجه به نظر پروتاگوراس [اگر آنچه حواس هر كس گواهی می‌دهد برای او عین حقیقت باشد] چه نتیجه‌ای دارد؟ چرا؟

  15ـ ویژگی‌های معرفت حقیقی را نوشته و سپس بگویید هر یك از آنها ضامن چه امری است؟

16 ـ ویژگی‌های معرفت حقیقی از نظر افلاطون …………  و ……………  است

17ـ ـ شناخت و معرفت از نظر افلاطون باید دارای چه ویژگیهایی باشد؟

18ـ ـ ویژگی خطاناپذیر بودن معرفت ضامن چیست؟

19ـ ـ از نظر افلاطون ویژگی خطاناپذیر بودن و به امور پایدار تعلق داشتن معرفت ضامن چه چیزهایی است؟

20ـ به نظر افلاطون ادراكات حسی ما كدام‌یك از ویژگی‌های معرفت حقیقی را دارا هستند؟چرا؟

21ـ ـ نظر افلاطون درباره‌ی جهان طبیعت چیست؟

22ـ ـ چرا افلاطون ادراك حسی را شایسته‌ی اعتنا نمی‌داند؟

23ـ ـ آیا به عقیده‌ی افلاطون شناسایی معتبر می‌تواند از راه ادراك حسی بدست آید؟ چرا؟

24ـ ـ افلاطون معتقد به نارسایی حواس در كسب معرفت حقیقی» است دلیل سخن وی را بنویسید.

25ـ ـ منظور افلاطون از پیام هراكلیتوس (شما نمی‌توانید دوبار در یك رودخانه قدم نهید .) چیست؟

26ـ سخن معروف هراكلیتوس(فیلسوف نامدار قبل از سقراط) را بیان كنید.

27ـ ـ ابتدا پیام هراكلیتوس را نوشته سپس بنویسید منظور افلاطون از این پیام چیست؟

28ـ افلاطون در باره‌ی وجود تغییر و دگرگونی در طبیعت پیرو عقیده‌ی كدام‌یك از فلاسفه‌ی قبل از خود بوده است؟

29ـ راه حل افلاطون برای رسیدن به شناسایی حقیقی شامل چند مرحله است؟ هر یك را توضیح دهید.

30ـ ـ راه حل افلاطون برای رسیدن به معرفت حقیقی شامل دو مرحله است آن دو را به طور مختصر توضیح دهید.

31ـ ـ از نظر افلاطون برای رسیدن به معرفت حقیقی و شناسایی یقینی چه مراحلی را باید پیمود؟

32ـ ـ از دیدگاه افلاطون برای رسیدن به معرفت حقیقی چه باید كرد؟

33ـ ـ به نظر افلاطون انسان چگونه می‌تواند به معرفت حقیقی دست پیدا كند؟

34ـ ـ مراحل رسیدن به شناسایی حقیقی از نظر افلاطون را توضیح دهید.

35ـ ـ نظر افلاطون درباره‌ی ادراك عقلانی چیست؟

36ـ ـ نظر افلاطون در باره‌ی ادراك عقلانی و عالم طبیعت (در بحث معرفت حقیقی) چه بود؟

37ـ ـ ویژگی‌های معرفت حقیقی و نحوه‌ی دست‌یافتن به آن را از نظر افلاطون بیان كنید.

38ـ به نظر افلاطون انسان چگونه موفق می‌شود تا ملاحظه كند عالم طبیعت، سایه‌هایی از عالم مُثُل است؟

39ـ منظور افلاطون ازمُثُل چیست؟ رابطه‌ی آن با موجودات عالم طبیعت چیست؟

40ـ ـ منظور افلاطون ازمُثُل چیست؟

41ـ ـ منظور افلاطون ازگوهرهای اصیل و جاودانه چیست؟

42ـ مرجع كلیات و نحوه‌ی رسیدن به آن‌ها از نظر افلاطون چگونه است؟ با ذكر مثال آن را توضیح دهید.

43ـ ـ با ذكر یك مثال توضیح دهید مرجع حقیقی كلیات از نظر افلاطون كجاست؟

44ـ ـ مرجع تصورات كلی (از قبیل عدالت، زیبایی، نیكی) كجاست و چگونه می‌توان آنها را ادراك كرد؟

45ـ ـ از نظر افلاطون مرجع تصورات كلی كجاست و چگونه می‌توان به آن رسید؟

46ـ ـ از دید افلاطون مرجع همه‌ی كلیات را باید در . . .  سراغ گرفت و تنها با یك . . .  می‌توان آنها را ادراك كرد.

47ـ چرا در تمثیل غارِ افلاطون، زندانی نمی‌تواند مستقیماً به سمت دهانه‌ی غار روانه شود و به روشنایی آتش بیرون نگاه كند؟

49ـ به عقیده‌ی افلاطون زندانی بیرون آمده از غار چه مراحلی را باید طی كند تا به دیدار خورشید نائل شود؟

50ـ در تمثیل غار، افلاطون هر یك از عبارات زیر را به چه چیزی تشبیه می‌كند؟

الف) زندان غار          ب) پرتو آتش          ج) اشیاء بیرون و انسان‌های در حال رفت و آمد

د) خارج شدن‌ آدمی از غار و تماشای اشیاء گوناگون در روی زمین

51ـ ـ افلاطون در تمثیل غار، زندان غار را به چه چیزی تشبیه كرده است؟

52ـ منظور افلاطون ازمثال نیك چیست؟

53ـ ـ افلاطون مبدأ همه‌ی مُثُل را چه می‌نامد؟

 

علتهای چهارگانه

 

1ـ نقش و تأثیر ارسطو در دانش بشری چه بوده است؟ 

2ـ روش فلسفی ارسطو به چه نامی معروف شد؟ سه تن از پیروان مسلمان ارسطو را نام ببرید.

3ـ ارسطو در قرن . . .  می‌زیسته است. لقب او . . . بود. او شاگرد . . . بود و روش فلسفی او به . . .  معروف شد

4ـ ارسطو چگونه فیلسوفی است و به چه موضوعاتی علاقمند بود؟

5ـ ـ چه مسئله‌ای بیش از هر چیز ذهن ارسطو را به خود مشغول داشته بود؟

  6ـ ارسطو علم فیزیك را چگونه تعریف می‌كند؟

7  ـ ارسطو به عنوان یك فیلسوف طبیعت‌شناس در صدد چه امری بود؟

8 ـ هدف ارسطو از شناخت طبیعت چیست؟

9ـ به نظر ارسطو علتهای چهارگانه را در چه اموری می‌توان تشخیص داد؟

10ـ علتهای چهارگانه را با ذكر مثال نام ببرید.

11ـ ـ علتهای چهارگانه را فقط نام ببرید.

12ـ ـ در عبارت زیر علتهای چهارگانه را مشخص كنید

 «پیكرتراش برای تزیین تالار تندیسی از سنگ مرمر می‌تراشد»

13ـ ـ در عبارت زیر علتهای چهارگانه را مشخص كنید

 « هنرمندی مجسمه‌ی طلایی را به خاطر تزیین تالار ساخت»

14ـ با توجه به این مثال جدول زیر را كامل كنید:

 «یك نجار برای امرار معاش میزی را از چوب می‌سازد و می‌فروشد»

علت فاعلی                                       علت صوری

علت فاعلی                                       علت مادی

 15 ـ ارسطو برای توجیه عقلانی هر پدیده‌ای از چه امری استفاده كرده است؟     

الف) عالم مُثُل          ب) علل اربعه         ج) ادراك حسی           د) تغییر و تحول پدیده‌ها 

16ـ ارسطو در كتاب «طبیعیات» علت‌های چهارگاه را چگونه تعریف می‌كند؟

17ـ ـ علتهای چهارگانه را از نظر ارسطو نام برده و هر یك را با ذكر مثال تعریف كنید.

18ـ ـ با طرح مثالی، علتهای چهارگانه را از نظر ارسطو تعریف كنید.

19ـ ـ علت مادی و علت فاعلی را تعریف كرده و سپس برای هر كدام مثال بیاورید.

20ـ ـ علت صوری و علت غایی را تعریف كرده سپس برای هر كدام مثال بیاورید.

21ـ ـ علت صوری و علت فاعلی را با ذكر مثال تعریف كنید.

22ـ ـ علت صوری را با ذكر مثال تعریف كنید.

23ـ ـ علت غایی را با ذكر مثال تعریف كنید.

24ـ از نظر ارسطو علتهای درونی و علتها بیرونی نمایانگر كدام علل هستند؟

25ـ ـ كدام‌یك از علل اربعه، علل بیرونی اشیاء به شمار می‌رود؟

26ـ ـ كدام گزینه علت بیرونی است؟

الف) علت صوری      ب) علت مادی            ج) علت غایی       د) علت هیولایی

27ـ ـ از دیدگاه ارسطو علت صوری و . . .  از علتهای . . . یك پدیده هستند و علت فاعلی و . . . از علتهای . . . به حساب می‌آیند.

28ـ ـ از دیدگاه ارسطو علت . . .  و . . .  از علتهای درونی یك پدیده هستند و علت . . .  و . . . از علتهای بیرونی به حساب می‌آیند. ـ علت مادی را با ذكر مثال تعریف كنید.

29ـ ارسطو علت فاعلی را در حركات طبیعی چگونه تفسیر می‌كند؟

30ـ ـ در نظر ارسطو علت فاعلی بر چند قسم است؟ با ذكر مثال توضیح دهید.

31ـ ابن‌سینا در كتاب شفا غرض ارسطو را از طبیعت شئ چگونه شرح می‌دهد؟

32ـ منظور از طبیعت جسم چیست؟ با ذكر مثال آن را توضیح دهید.

33ـ ـ طبیعت جسم را تعریف كنید.

34ـ ـ اگر سنگی از بلندی سقوط كند ارسطو علت فاعلی آن را چگونه بیان می‌كند؟

35ـ ـ ارسطو در مقابل این سؤال كه چرا سنگ سقوط می‌كند و یا چرا شعله‌ی آتش بالا می‌رود، چه پاسخی می‌دهد؟

36ـ ابتدا ماده یا هیولا را طبق نظر ارسطو تعریف كرده سپس برای آن مثال بنویسید.

37ـ علت مادی در نظر ارسطو چیست و چگونه این علت به مرحله‌ی فعلیت نائل می‌شود؟

38ـ نظر ارسطو را درباره‌ی «ماده و صورت» توضیح دهید.

39ـ ـ از نظر ارسطو پیدایش و فنا چگونه تبیین و تفسیر می‌شود؟

40ـ ـ ارسطو مرگ و ولادت را چگونه تفسیر می‌كند؟

41ـ با ذكر مثالی توضیح دهید كه «ماده و صورت نسبی هستند» یعنی چه؟

42ـ ـ رآیا ماده و صورت اموری نسبی هستند یا مطلق و ثابت‌اند؟ به طور مختصر توضیح دهید.

43ـ ـ ماده و صورت از نظر ارسطو . . . هستند.

الف) امور نسبی         ب) امور ثابت       ج) امور مطلق         د) علتهای بیرونی

44ـ ـ جوجه نسبت به تخم مرغ . . . است، نسبت به مرغ . . . است.

الف) فاعل ـ غایت        ب) ماده ـ صورت            ج) صورت ـ ماده           د) غایت ـ فاعل

45ـ ـ نظر ارسطو را درباره‌ی «ماده و صورت» بیان كنید و به همراه مثال ذكر كنید كه چرا ارسطو ماده و صورت را اموری نسبی می‌داند.

46ـ ارتباط طبیعت و علت صوری را از دیدگاه ارسطو بیان كنید.

47ـ ارسطو مفهوم علت غایی را در چند مورد بكار می‌برد؟

48ـ ـ نقش علت غایی در طبیعت (طبق نظر ارسطو) چیست؟

48ـ میل طبیعی در درون اشیاء را با انگیزه و نیتی كه در درون انسان است، مقایسه كنید.

49ـ نتیجه و ثمره‌ی بحث علتهای چهارگانه (از نظر ارسطو) چیست؟

50ـ ـ از نظر ارسطو فلسفه چگونه دانشی است و وظیفه‌ی فیلسوف چیست؟

51ـ ـ از نظر ارسطو وظیفه‌ی یك فیلسوف چیست؟

گردآورنده:آقای حسن زرین كلاه

منبع:http://h-zarinkolah.blogfa.com
طبقه بندی: فلسفه و منطق،
[ یکشنبه 22 خرداد 1390 ] [ 10:14 ق.ظ ] [ موسی سپاهی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


این وبلاگ جهت استفاده دبیران محترم درس دین و زندگی و‎ ‎فلسفه و منطق و دانش آموزان عزیز مقطع متوسطه و كنكوری ها طراحی شده است.امید است مورد استفاده مطلوب واقع گردد.

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

تعبیر خواب آنلاین