تبلیغات
گروه آموزشی معارف (دین و زندگی - فلسفه و منطق ) شهرستان سیب و سوران

گروه آموزشی معارف (دین و زندگی - فلسفه و منطق ) شهرستان سیب و سوران
ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ - نون سوگند به قلم و آنچه مى‏نویسند. 
قالب وبلاگ
نویسندگان
صفحات جانبی
ابر برچسب ها

سوالات کنکور ی سوم

1- اختیاری بودن حرکت انسان، بدان معنی است که با استمداد از ......................... هدف درست را تشخیص دهد و به سویش حرکت کند و حکم یقینی ........................ اطاعت کند. (ریاضی 86)32

الف: وحی ـ وحی را که در آن هیچ شکی نیست.              ب: عقل ـ وحی را که در آن هیچ شکی نیست.

ج: وحی ـ عقل را در پرتو بهره مندی از هدایت الهی         د: عقل ـ عقل را در پرتو بهره مندی از هدایت الهی

2- با توجه به آیه شریفه «و ما ارسلنا من رسول الّا بلسان قومه لیبین لهم» علت آمدن پیامبران متعدد چیست و منشأ اختلاف و چنددینی کدام است؟ (ریاضی 86)33

الف: استمرار در دعوت و ترویج پیوسته آن ـ دسته ای از رهبران دینی بودند که در مقابل دعوت پیامبر جدید مقاومت می کردند.

ب: استمرار در دعوت و ترویج پیوسته آن ـ سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی مردم و از بین رفتن تعلیمات پیامبر قبل

ج: پایین بودن سطح درک انسان های اولیه ـ سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی مردم و از بین رفتن تعلیمات پیامبر قبل

د: پایین بودن سطح درک انسان های اولیه ـ دسته ای از رهبران دینی بودند که در مقابل دعوت پیامبر جدید مقاومت می کردند

3- اختیاری بودن حركات انسان بدان معنی است كه با استمداد ا‍ز....... هدف درست را تشخیص دهد و بسویش حركت كند و حكم یقینی.........اطاعت كند.32

1) وحی- وحی در ان هیچ شكی نیست.                                 2) عقل- عقل را ذر پرتو بهره مندی از هدایت الهی

3) وحی- عقل را در پرتو بهره مندی از هدایت الهی                 4) عقل- وحی در ان هیچ شكی نیست

4- با توجه به آیه شریفه ی " وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم " علت آمدن پیامبران متعدد چیست و منشاء اختلاف و چند دینی كدام است؟33

1)                 استمرار در دعوت و ترویج پیوسته آن-دسته ای از رهبران دینی بودند كه در مقابل دعوت پیامبر جدید مقاومت كردند

2)                 پایین بودن سطح درك انسان های اولیه- سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی مردم و از بین رفتن تعلیمات پیامبر قبل

3)                 استمرار در دعوت و ترویج پیوسته آن- سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی مردم و از بین رفتن تعلیمات پیامبر قبل

4)                 پایین بودن سطح درك انسان های اولیه- دسته ای از رهبران دینی بودند كه در مقابل دعوت پیامبر جدید مقاومت كردند

5- با توجه به حدیث حضرت علی كه فرمود: رسول خدا بابی از علم به روی من گشود كه از آن هزار باب دیگر گشوده می شد ، بیانگر........می باشد مطابق با این امر وجود پیامبر...........35

1)                 مرجعیت علمی- واسطه ی همه ی خیرات و بركات مادی و معنوی به انسان است

2)                 ولایت معنوی- اولین و معتبرترین مرجع علمی در گفتار و رفتار برای فهم دقیق ایات الهی

3)                 مرجعیت علمی- اولین و معتبرترین مرجع علمی در گفتار و رفتار برای فهم دقیق ایات الهی

4)                 ولایت معنوی- واسطه ی همه ی خیرات و بركات مادی و معنوی به انسان است

6- پیام این ایه شریفه " الله اعلم حیث یجعل رسالته" پاسخی است به كسانی كه:33

1)                 در خواست انبیا و رسولان را به دلیل فردی از جنس خود بودند نمی پذیرفتند

2)                 خود را در جایگاهی غیر آنچه بودند معرفی می كردند و بر رسولان فخر فروشی می كردند

3)                 می گفتند هرگز به رسولان ایمان نمی آوریم مگر آنكه همانند آنچه به آن ها داده شد به ما هم بدهند

4)                 بهانه گیر‍ی در عدم متابعت از رسولان را مقید به غذا خوردن و در میان مردم بودن رسولان مطرح می كردند

7- و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابكم و من ینقلب علی غقبیه فلن یضر

الله شیئا و سیجزی الشاكرین " ویژگی افراد شاكر به آن است.........37

1)                 خدا را ذات بی نیاز و منزه از " نقص" می دانند

2)                 حیات را وسیله آرامش در ممات خود قرار دادند

3)                 مصون از تحول اعتقاد در روی داد های سخت می باشد

4)                 محمد (ص) را پیام آور خدا و منصوب از سوی او می دانند

8- از دقت در این آیه شریفه " ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم " مفهوم می گردد كه .......است.39

1)                 تغییر درونی جوامع تابع تغییر سنت خدا بر ان جوامع

2)                 سنت خدا بر استمرار لطف و فیض بر جوامع خواهان فیض

3)                 تغییر و تحول بر كل عالم حاكم است و از جمله درون انسان ها

4)                 سنت خدا بر تغییر وضع موجود جوامع تابع تغییر درونی آن جوامع

9- عمر طولانی برای انسان موصوف به كدام وصف است و " انتظار" برخاسته از چیست؟311

1) امری غیر مادی- نومیدی از حاكمیت باطل           2)  موضوعی غیر عقلی- نگاه مثبت به آینده

3) امری غیر مادی- نگاه مثبت به آینده                    4) موضوعی غیر عقلی- نومیدی از حاكمیت باطل

10- دژ های محكم اسلام و حافظان این اندیشه ی مقدس در برابر كژ اندیشی ها كیانند و پشتوانه ی فقهان اگاه و با تقوا در تشكیل حكومت و مرجعیت علمی كدام است؟312

1) فقیهان آگاه به احكام و معارف اسلامی – كتاب و سنت و تقوای الهی

2)عالمان صالح و همگام با پیشرفت لحظه ای زمان – علم و عقل و آگاهی به نیاز های زمان

3) فقیهان آگاه به احكام و معرف اسلامی – علم و عقل و آگاهی به نیاز های زمان

4) عالمان صالح و همگام با پیشرفت لحظه ای زمان – كتاب و سنت و تقوای الهی

11- پیام كدام مورد پاسخ گویی به نیاز درونی انسان به آرامش و انس روحی با همسر شامل می شود؟314

1) " و جعل بینكم مودة و رحمة و ان فی ذلك لایات لقوم یتفكرون

2) و من ایاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسنكو الهیا

3) من عملا صالحا من ذكر او انثی و هو مومن فلنحبینه حیوه طیبه

5)                 و الله جعل لكم من انفسكم ازواجا و جعل لكم من ازواجكم بنین و حفدة

12- نشانه ی ورود به وادی انسانیّت و علامت بیداری و هوشیاری، گرفتار آمدن به .......... است كه ریشه در .......... انسان دارد. (سراسری انسانی 86)31

1) درد و دغدغه ی متعالی ـ سؤال های اساسی                   2) درد و دغدغه ی متعالی ـ پاسخ های اساسی

2) طرح سؤالات اساسی ـ‌ عمیق ترین نیازهای                   3) طرح سؤالات اساسی ـ حس كنجكاوی و دقّت

13- با توجّه به آیه ی شریفه ی «لا نُفرِقُ بینَ احدٍ منهم و نُحْنُ له مُسلمون» تحقّق عدم تفرقه بین پیام آوران الهی، در آن است كه: (سراسری انسانی 86) 33

1) همه ی پیامبران، برخوردار از مقام «عصمت» و الگو و اسوه ی نیكو برای «انسان» بوده اند.

2) همه ی پیامبران، انسان های شایسته ی زمان خود در اخذ پیام خدا بوده اند.

3) محتوای اصل دعوت پیامبران، یكسان بوده است و همه ی آنان آورنده ی یك دین بوده اند.

4) محتوای اصل دعوت پیامبران، در هر زمانی «پاسخ گویی» به نیازهای فطری انسان بوده است.

14- با توجّه به آیه ی شریفه ی «قُلْ اَطیعو الله و الرّسول فَأنِ تَوّلَوا فَأنَّ الله لا یُحبُ الكافِریَن» كدام مفهوم مستفاد می گردد؟ (سراسری انسانی 86)35

1) كفّار با كفر خود زمینه ی بی نصیب ماندن از محبّت خداوند را فراهم می كنند.

2) كفّار با كفر خود مانع ورود شعاع محبّت خدا بر وجود تاریك خویش می شوند.

3) كافر شدن و بی نصیبی از محبّت خداوند، معلول روی بر تافتن از اطاعت خدا و پیامبر است.

4) كافر شدن و بی نصیبی از لطف غیر محدود خداوند موجب روی بر تافتن از اطاعت خدا و پیامبر است.

15- وقتی خداوند حضرت موسی (ع) را مأمور مبارزه با فرعون كرد آن حضرت از خداوند چه درخواستی داشت و كدام حدیث پیامبر گرامی(ص) با این درخواست، ارتباط دارد؟ (سراسری انسانی 86)36

1) برادرش هارون را پشتیبان و شریك در امر هدایت قرار دهد ـ حدیث غدیر

2) برادرش هارون را پشتیبان و شریك در امر هدایت قرار دهد ـ حدیث منزلت

3) حضرت شعیب (ع) را یار و یاوراو‍ در امر هدایت قرار دهد ـ حدیث منزلت

4) حضرت شعیب (ع) را یار و یاوراو‍ در امر هدایت قرار دهد ـ حدیث غدیر

16- با توجّه به آیه ی شریفه ی «هذا بیانٌ للنّاس و هُدیً و موعظةٌ للمُتّقین و لا تَهِنُوا و لا تّحْزَنُوا و اَنْتُم الأ علونَ اِن كُنتم مؤمنین» مفهم می گردد كه .......... می باشد. (سراسری انسانی 86)37

1) ایمان به خدا، مرهون دل سپردن به دعوت خدا و بیان او

2) پرهیزگاری، گرد ذلت و حُزن را با اسلام «تقوی» از خود دور می كنند.

3) برخورداری از ایمان،‌ شرط برتر بودن و لازمه اش رها شدن از سستی و حُزن

4) دوری از سستی و اندوهگینی نتیجه بهره مندی از هدایت و مؤعظه و گرایش به تقوی

17- كُتب «التهذیب» و «الاستبصار» به ترتیب از مرحوم ............ و مرحوم ............ بود كه به جهت ....... در اختیار جامعه ی اسلامی قرار گرفت. (سراسری انسانی 86)38

1) شیخ طوسی ـ صدوق ـ پاسخ گویی به مسائل جدید و نیازهای نو

2) صدوق ـ صدوق ـ حفظ سخنان و سیره ی پیامبر گرامی (ص)

3) صدوق ـ شیخ طوسی ـ حفظ سخنان و سیره ی پیامبر گرامی (ص)

4) شیخ طوسی ـ شیخ طوسی ـ پاسخ گویی به مسائل جدید و نیازهای نو

18- تشبیه امام منتظر ارواحنا فداه به خورشید تابان پشت ابرها، با وجه شباهت ............... مفهوم می گردد. (سراسری انسانی 86)39

1) قرار گرفتن غیبت در برابر حضور است و نه در مقابل «ظهور»

2) پنهان نبودن خورشید فروزان در بهره رسانی بی دریغ انوار خود

3) عدم حضور خورشید تابناك حقیقت در بین مردم و عدم لیاقت آنان

4) عدم شایستگی و ناتوانی انسان ها در مشاهده ی خورشید تابناك حقیقت

19- پیام آیه ی شریفه ی «و ما كانَ المُؤمنونَ لِیَنفُزوا كافّه فلو لا نَفَرَ من كلّ فرقةِ منهم طائفةٌ لیتفَقَهُوا فی الدّینِ» كدام است؟ (سراسری انسانی 86)311

1) جبران ولایت معنوی امام (ع) با مفتوح بودن باب اجتهاد و استنباط

2) جبران مرجعیت علمی امام (ع) با مفتوح بودن باب اجتهاد و استنباط

3) استقرار مرجعیت علمی امام (ع) با بذل لطف او به دین مداران فقیه بهره مند ازاستنباط

4) استقرار ولایت معنوی امام (ع) با بذل لطف او به دین مداران فقیه بهره مند ازاستنباط

20- قرآن كریم راه و روش اصلی كسب عزت و كرامت را .......... معرفی كرده و می فرماید: ........... (سراسری انسانی 86)313

1) بازگشت به سوی خدا و قبول فرمان های او ـ هر كس كه عزت می خواهد، عزت یكسره از آن خداست.

2) بازگشت به سوی خدا و قبول فرمان های او ـ آن كس كه خود را گرامی بدارد شهوت در نزد او حقیر می شود.

3) توانایی انسان در كنترل شهوت جنسی ـ هر كس كه عزت می خواهد، عزت یكسره از آن خداست.

4) توانایی انسان در كنترل شهوت جنسی ـ آن كس كه خود را گرامی بدارد شهوت در نزد او حقیر می شود.

21- با توجه به حدیث حضرت علی (ع) که فرمودند: «رسول خدا بابی از علم را به روی من گشود که از آن هزار باب دیگر گشوده می شد» بیانگر ..................... می باشد مطابق با این امر، وجود پیامبر (ص) ............................... . (ریاضی 86)35

الف: مرجعیت علمی ـ واسطه همه خیرات و برکات مادی و معنوی به انسان هاست.

ب: ولایت معنوی ـ واسطه همه خیرات و برکات مادی و معنوی به انسان هاست.

ج: ولایت معنوی ـ اولین و معتبرترین مرجع علمی در گفتار و رفتار برای فهم عمیق آیات الهی است.

د: مرجعیت علمی ـ اولین و معتبرترین مرجع علمی در گفتار و رفتار برای فهم عمیق آیات الهی است.

22- موجودات ،آفرینشی ............... دارند و دارای شیوه ی هدایت ........... (سراسری –ریاضی 88)32

1)                 یکسان – یکسان نمی باشد                       2) متفاوت – متفاوت نمی باشد

3)                 یکسان – یکسان می باشد                        4) متفاوت – متفاوت می باشد

23-به فراموشی سپرده شدن تدریجی انبیا که ضرورت تجدید نبوت را در طول تاریخ رسالت، ایجاب می کرد ........... بود. (سراسری –ریاضی 88)33

1)                 معلول ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعه ی کتاب

2)                 معلول پایین بودن سطح درک انسان ها و عدم توانایی آنان در گرفتن برنامه ی کامل زندگی

3)                 علت پایین بودن سطح درک انسان ها و عدم توسعه ی کتابت و وضع زندگی اجتماعی آنان

4)                 علت پایین بودن سطح فرهنگ و عدم توانایی انسان ها در گرفتن برنامه ی کامل زندگی

24-آیه ی شریفه ی ( الا ان اولیا الله لا خوف علیهم و لا هم یحزنون ) بیانگر ولایت ..........پیامبر (ص) می باشد. (سراسری –ریاضی 88)35

1)                 ظاهری – خداوند لطف خودش را به پیامبر کامل کرد و ایشان را واسطه ی فیض و رحمت به بندگان قرار داد.

2)                 معنوی – سرپرستی همراه با محبت و دوستی که پیامبر (ص)مامور پیاده کردن قوانین اسلام و اجرای احکام الهی در جامعه بود.

3)                 معنوی – خداوند لطف خود را به پیامبرش کامل کرد و ایشان را واسطه فیض و رحمت به بندگان قرار داد.

4)                 ظاهری – سرپرستی همراه به محبت و دوستی که پیامبر (ص) مامور پیاده کردن قوانین اسلام و اجرای احکام الهی در جامعه بود.

25-نزول کدام آیه بر پیامبر گرامی اسلام (ص)، رفتن با شتاب پیامبر، به مسجد را به دنبال داشت؟  (سراسری –ریاضی 88)36

1)                 یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک

2)                 انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت

3)                 انما ولیکم الله و رسول و الذین یقیمون الصلوۀ

4)                 یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم

26-با توجه به آیه ی شریفه ی (اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین ...) حضرت نوح (ع) درباره مزد رسالت خود به مردم چه می گوید؟  (سراسری –ریاضی 88)38

1)                 از شما اجری طلب نمی کنم اجر من بر عهده ی پروردگار جهانیان است.

2)                 از شما اجری طلب نمی کنم مگر کسی که بخواهد راهی به سوی خدا پیش ببرد.

3)                 بگو هر مزدی که از شما خواسته ام برای خودتان است، مزد من نیست، مگر به خدا.

4)                 بگو به ازای آن رسالت، پاداشی از شما نمی خواهم مگر دوستی درباره ی خویشاوندانم.

27-امام باقر (ع) فرموده اند :قضای حتمی خداوند است که اگر به بنده ی خود نعمتی دهد آن نعمت را از او نمی گیرد مگر ....... این مطلب با آیه ی مبارکه ی...........هم بیان است. (سراسری –ریاضی 88)39

1)                 آن را که گناهی انجام دهد – (و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا)

2)                 مشیت الهی بر آن تعلق گیرد – (و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا)

3)                  مشیت الهی بر آن تعلق گیرد – (ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یقیروا ما بانفسهم)

4)                 آن را که گناهی انجام دهد –(ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یقیروا ما بانفسهم)

28-ب<


طبقه بندی: دین و زندگی،

[ دوشنبه 30 خرداد 1390 ] [ 04:15 ب.ظ ] [ موسی سپاهی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


این وبلاگ جهت استفاده دبیران محترم درس دین و زندگی و‎ ‎فلسفه و منطق و دانش آموزان عزیز مقطع متوسطه و كنكوری ها طراحی شده است.امید است مورد استفاده مطلوب واقع گردد.

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

تعبیر خواب آنلاین