تبلیغات
گروه آموزشی معارف (دین و زندگی - فلسفه و منطق ) شهرستان سیب و سوران

گروه آموزشی معارف (دین و زندگی - فلسفه و منطق ) شهرستان سیب و سوران
ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ - نون سوگند به قلم و آنچه مى‏نویسند. 
قالب وبلاگ
نویسندگان
صفحات جانبی
ابر برچسب ها
گروه علوم تجربی (گروه آزمایشی 2)

یکی از اصول مهم برنامهریزی درسی رعایت تعادل مطالعه در هفته است که به معنی مطالعهی تمامی دروس به میزان اهمیت و نقاط ضعف و قوت داوطلب است. 

اهمیت دروس در واقع همان ضرایب دروس است. یعنی درسی که دارای ضریب بالاتری است باید بیشتر مطالعه شود. البته حتماً باید به نقاط ضعف و قوت هم توجه کرد. 

در این شماره جدول ضریب و عناوین رشتههای گروه آزمایشی علوم تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. شما باید متناسب با رشتهی دلخواهتان، زیرگروه آزمایشی مورد نظر را پیدا کنید تا متناسب با اهمیت دروس، مطالعهی هفتگی را تنظیم کنید.

 

جدول 1- آزمون عمومی و ضرایب (کلیه رشتهها)

نام درس
ضریب
ادبیات فارسی
4
دین و زندگی
3
عربی
2
زبان
2
 
زیرگروههای آزمایشی گروه آزمایشی علوم تجربی (گروه آزمایشی 2)

زیرگروههای آزمایشی
مجموعه رشتههایی که دروس امتحانی آن‌‌ها دارای ضرایب یکسان میباشند
زیرگروه 1
پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، کاردرمانی، بینایی سنجی، فیزیوتراپی، مامایی، پرستاری، گفتار درمانی، شنوایی شناسی، تغذیه، اعضای مصنوعی و وسایل کمکی، تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی)، تکنولوژی پرتودرمانی (رادیوتراپی)، پرستاری دندانپزشکی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌‌ای، معلم فنی بهداشت، علوم آزمایشگاهی، مدارک پزشکی، هوشبری، اتاق عمل، تکنسین پروتزهای دندانی، کاردانی دامپزشکی، بهداشت عمومی (تمام گرایشها)، بهداشتکار دهان و دندان، زیست شناسی (تمام گرایشها)، روانشناسی (گرایش بالینی)، بورسیه رشتههای پزشکی ستاد نیروی انتظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران، علوم و صنایع غذایی، معلم فنی بهداشت- کودکیاری، زیستشناسی عمومی، دبیری زیستشناسی، مدیریت و کمیسر دریایی، دکترای پیوسته بیو تکنولوژی، کاردانی فوریت‌‌های پزشکی. مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها: زمینشناسی (با ضریب 0)، ریاضی (با ضریب 2)، فیزیک (با ضریب 2) و شیمی (با ضریب 3)، زیستشناسی (با ضریب 4) .         
زیرگروه 2
داروسازی، دبیری شیمی، شیمی(محض و کاربردی)، دوره کاردانی شیمی (پدافند جنگهای ش. م. ه)، ناوبری و فرماندهی کشتی، کاردانی شیمی کاربردی. مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها: زمینشناسی (با ضریب 1)، ریاضی (با ضریب 3)، فیزیک (با ضریب 2) و شیمی (با ضریب 4)، زیستشناسی (با ضریب 4) .         
زیرگروه 3
زمینشناسی، دبیری زمینشناسی، مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها: زمینشناسی (با ضریب 4)، ریاضی (با ضریب 3)، فیزیک (با ضریب 2) و شیمی (با ضریب2)، زیستشناسی (با ضریب 2) .         
زیرگروه 4
هوانوردی- ناوبری هوایی، هوانوردی- خلبانی، حسابداری، مدیریت(تمام گرایشها)، مدیریت فرهنگی هنری، مدیریت بازرگانی دریایی، علوم اقتصادی (تمام گرایشها)، معارف اسلامی و علوم سیاسی،الهیات و معارف اسلامی (تمام گرایشها)، معارف اسلامی و مدیریت (تمام گرایشها)، معارف اسلامی و حقوق (تمام گرایشها)، ادبیات و زبان عربی، الهیات و معارف اسلامی و ارشاد (تمام گرایشها)،  کارشناسی خبرنگاری، اطلاعات نظامی، الهیات و معارف اسلامی (گرایش فقه و حقوق اسلامی، فلسفه اسلامی)، علوم حدیث (تمام گرایشها)، کارشناسی مدیریت امور بانکداری، مدیریت بیمه، ، امور گمرکی، کاردانی امور گمرکی، کاردانی امور حسابداری، کاردانی امور بیمه، کاردانی مدیریت بازرگانی، فلسفه، اقتصاد نظری، اقتصاد حمل و نقل، علوم اقتصادی- اقتصاد صنعتی، کاردانی علمی- کاربردی صنایع چوب، کارشناسی حسابداری(تمام گرایشها)، ریاضی، فیزیک، علوم قرآنی- تربیت معلم قرآن مجید، کتابداری، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق شافعی،علوم و فنون هوانوردی- خلبانی هلیکوپتری، مهندسی نگهداری هواپیما، مهندسی سیستم، علوم پایه انتظامی، خدمات مسافرتی و جهانگردی، مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها: زمینشناسی(با ضریب 1)، ریاضی (با ضریب 4)، فیزیک (با ضریب 3) و شیمی (با ضریب2)، زیستشناسی (با ضریب 2) . 
زیرگروه 5
تکنولوژی تولیدات گیاهی، تکنولوژی تولیدات دامی، تکنولوژی جنگلداری، تکنولوژی شیلات، تکنولوژی چوب، تکنولوژی مرتع و آبخیزداری، تکنولوژی محیط زیست، مهندسی کشاورزی (تمام گرایشها)، مهندسی منابع طبیعی (تمام گرایشها)، مهندسی فضای سبز، کتابداری در شاخه پزشکی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، روابط سیاسی، علوم سیاسی، مددکاری اجتماعی، علوم سیاسی (گرایش امنیت ملی)، علوم اسلامی، کارشناسی تربیت مربی عقیدتی و سیاسی، کارشناسی تولید سیما، اطلاعات و ضد اطلاعات، حقوق، کاردانی تولید و بهرهبرداری گیاهان دارویی و معطر، کاردانی ناپیوسته علمی- کاربردی پرورش زنبور عسل. مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها: زمینشناسی (با ضریب 1)، ریاضی (با ضریب3)، فیزیک (با ضریب 2) و شیمی (با ضریب2)، زیستشناسی (با ضریب 2) . 

 

 

رشتهی علوم ریاضی و فنی (گروه آزمایشی 1)
تعادل در مطالعهی هفتگی که به معنی توجه به اهمیت دروس و میزان آمادگی علمی هر داوطلب دارد، از مهمترین اصول برنامهریزی هفتگی است. شما باید متناسب با رشتهی دلخواه خود، ساعت درسی مطلوب هر درس را متناسب با ضرایب زیرگروه مربوط تنظیم و سپس براساس میزان آمادگی علمی خود، آنها را کمی تغییر دهد. به همین دلیل در این قسمت ضرایب رشتهها و زیرگروههای آزمایشی گروه علوم ریاضی و فنی آورده شده است.
 
زیرگروههای آزمایشی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی (گروه آزمایشی 1)

مجموعهی رشتههایی که دارای ضرایب یکسان میباشند

زیرگروههای آزمایشی
مجموعه رشتههایی که د‌‌روس امتحانی آن‌‌ها د‌‌ارای ضرایب یکسان میباشند‌‌ 
زیرگروه 1
 
مهند‌‌سی برق(تمام گرایشها)،د‌‌بیر فنی برق(تمام گرایشها)، مهند‌‌سی د‌‌ریا(تمام گرایشها)،
 مهند‌‌سی صنایع(تمام گرایشها)، مهند‌‌سی عمران(تمام گرایشها)، د‌‌بیر فنی عمران(تمام گرایشها)، مهند‌‌سی کامپیوتر(تمام گرایشها)، مهند‌‌سی رباتیک، مهند‌‌سی فناوری اطلاعات(IT)، مهند‌‌سی مکانیک(تمام گرایشها)، د‌‌بیر فنی مکانیک(تمام گرایشها)،مهند‌‌سی مواد‌‌( تمام گرایشها)، مهند‌‌سی نساجی(تمام گرایشها)، مهند‌‌سی هوا و فضا، مهند‌‌سی نگهد‌‌اری هواپیما، هوانورد‌‌ی(تمام گرایشها)، مراقبت پرواز، مهند‌‌سی معماری، کارد‌‌انی معماری، کارد‌‌انی معماری سنتی، ریاضی(تمام گرایشها)، د‌‌بیری ریاضی، فیزیک، د‌‌بیری فیزیک، آمار، کارد‌‌انی آمار، کارد‌‌انی علمی- کاربرد‌‌ی نرم افزار کامپیوتر، کارد‌‌انی علمی- کاربرد‌‌ی سخت افزار کامپیوتر، کارد‌‌انی کامپیوتر (نرم افزار)، کارد‌‌انی کامپیوتر (سخت افزار)، علوم اقتصاد‌‌ی(گرایش اقتصاد‌‌ نظری- اقتصاد‌‌ صنعتی- اقتصاد‌‌ پول و بانکد‌‌اری)، تکنولوژی ماشینهای کشاورزی، مهند‌‌سی کشاورزی(تمام گرایشها)، مهند‌‌سی عمران روستایی، مهند‌‌سی د‌‌ریایی، کارد‌‌ان فنی الکترونیک صد‌‌ا و سیما، کارد‌‌انی د‌‌ریانورد‌‌ی، معلم فنی مکانیک(تمام گرایشها)، مهند‌‌سی علمی- کاربرد‌‌ی مکانیک و برق و عمران(تمام گرایشها)، تعمیر و نگهد‌‌اری هواپیما، کارد‌‌ان فنی کشتی، کارد‌‌ان فنی حفاری، کارد‌‌ان فنی مکانیک (تأسیسات)، تکنولوژی آبیاری، کارد‌‌ان فنی نساجی(تمام گرایشها)، معلم فنی معماری، مهند‌‌سی پزشکی(تمام گرایشها)، مهند‌‌سی حمل و نقل ریلی، مهنسی خط و سازههای ریلی،مهند‌‌سی ماشینهای ریلی، کارشناسی مد‌‌یریت(تمام گرایشها)، کارشناسی حسابد‌‌اری(تمام گرایشها)، مد‌‌یریت و کمیسر د‌‌ریایی، مد‌‌یریت و بازرگانی د‌‌ریایی، کارد‌‌نی تسلیحات، کارد‌‌انی تکنیک خود‌‌روهای نظامی، علوم کامپیوتر، الهیات و معارف اسلامی و ارشاد‌‌(تمام گرایشها)، معارف اسلامی و اقتصاد‌‌، معارف اسلامی و حقوق(تمام گرایشها)، معارف اسلامی و علوم سیاسی، معارف اسلامی و مد‌‌یریت(تمام گرایشها)، اد‌‌بیات و زبان عربی، معارف اسلامی و الهیات(گرایش فقه و اصول- فلسفه و کلام)، شهرسازی، د‌‌بیری تربیت بد‌‌نی و علوم ورزشی، تربیت بد‌‌نی و علوم ورزشی، کارشناسی خبرنگاری(گرایش اقتصاد‌‌ی و علوم استراتژیکی)، علوم پایه نظامی، الهیات و معارف اسلامی(گرایش فقه و حقوق اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی)، الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن و حد‌‌یث، کارشناسی مد‌‌یریت امور بانکی، مد‌‌یریت بیمه، مد‌‌یریت فرهنگی و هنری، امور گمرکی، کارد‌‌انی امور گمرکی، کارد‌‌انی حسابد‌‌اری(تمام گرایشها)، کارد‌‌انی امور بیمه، کارد‌‌انی مد‌‌یریت بازرگانی، روابط سیاسی، علوم سیاسی، فلسفه، کارد‌‌انی امور بانکی، مد‌‌د‌‌کاری اجتماعی، علوم سیاسی(گرایش امنیت ملی)، کارد‌‌ان فنی برق الکترونیک د‌‌ریایی، کارد‌‌ان فنی برق مخابرات د‌‌ریایی، علوم اسلامی، اقتصاد‌‌ حمل و نقل، اقتصاد‌‌ صنعتی، امور د‌‌فتری، تربیت مربی عقید‌‌تی و سیاسی، کارشناسی تولید‌‌ سیما، اطلاعات و ضد‌‌ اطلاعات، علوم حد‌‌یث(تمام گرایشها)، حقوق، مهند‌‌سی فرماند‌‌هی و کنترل هوایی(تمام گرایشها)، معلم فنی برق، تربیت د‌‌بیر فنی عمران، علمی- کاربرد‌‌ی مهند‌‌‌سی مخابرات(تمام گرایشها)، مهند‌‌سی هوانورد‌‌ی(ناوبری هوایی)، کارد‌‌انی تکنولوژی هستهای، د‌‌کترای پیوسته ریاضی، د‌‌کترای پیوسته فیزیک، د‌‌کترای پیوسته بیوتکنولوژی، علوم و فنون هوانورد‌‌ی، خلبانی هلیکوپتری، مهند‌‌سی نگهد‌‌اری، مهند‌‌سی سیستم، مهند‌‌سی الکترونیک و مخابرات د‌‌ریایی، آباد‌‌انی و توسعه روستاها، ناوبری و فرماند‌‌هی کشتی، اطلاعات نظامی، تفنگد‌‌اری د‌‌ریایی، علوم قرآنی- تربیت معلم قرآن مجید‌‌، کارد‌‌انی علمی و کاربرد‌‌ی پست، کتابد‌‌اری، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق شافعی، روانشناسی(گرایش صنعتی و سازمانی)، خد‌‌مات مسافرتی و جهانگرد‌‌ی، کارشناسی خبرنگاری، کارد‌‌انی اویونیک هواپیما. مواد‌‌ امتحان اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی(با ضریب 4)، فیزیک(با ضریب 3) و شیمی (با ضریب 2) .   
زیرگروه 2
 
مهند‌‌سی پلیمر(تمام گرایشها)، مهند‌‌سی شیمی(تمام گرایشها)، مهند‌‌سی معد‌‌ن(تمام گرایشها)، کارد‌‌ان فنی مواد‌‌(تمام گرایشها)، کاربرد‌‌ی طراحی و مهند‌‌سی پتروشیمی، کاربرد‌‌ی و مهند‌‌سی عملیات و صنایع پتروشیمی، کاربرد‌‌ی طراحی و مهند‌‌سی پلیمر، کاربرد‌‌ی مهند‌‌سی ایمنی و حفاظت، کاربرد‌‌ی مهند‌‌سی ایمنی و بازرسی فنی، مهند‌‌سی نفت(تمام گرایشها)، مهند‌‌سی اکتشاف نفت، شیمی(تمام گرایشها). مواد‌‌ امتحان اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی(با ضریب 4)، فیزیک(با ضریب 3) و شیمی (با ضریب 3) .   
زیرگروه 3
 
کارد‌‌ان فنی برق(تمام گرایشها)، کارد‌‌ان فنی شیمی(تمام گرایشها)، معلم فنی صنایع شیمیایی، کارد‌‌ان فنی صنایع غذایی، کارد‌‌انی ایمنی صنعتی، معلم فنی صنایع چوب، کارد‌‌ان فنی عمران(تمام گرایشها)، کارد‌‌ان فنی معد‌‌ن(استخراج معاد‌‌ن ذغال سنگ)، کارد‌‌ان فنی مکانیک (تمام گرایشها به جز گرایش تاسیسات)، الکترونیک هواپیمایی، مخابرات هواپیمایی، معلم فنی مواد‌‌(تمام گرایشها)، کارد‌‌ان صنایع چوب، کارد‌‌انی علمی- کاربرد‌‌ی صنایع چوب، کارد‌‌انی استخراج معاد‌‌ن غیر ذغال سنگ، کارد‌‌ان فنی عملیات پتروشیمی، معلم فنی عمران(تمام گرایشها)، کارد‌‌انی علمی- کاربرد‌‌ی صنایع چاپ، کارد‌‌انی شیمی مواد‌‌ پر انرژی، مواد‌‌ امتحان اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی(با ضریب 3)، فیزیک(با ضریب 2) و شیمی (با ضریب 3) .     
طبقه بندی: کنکور سراسری،
[ سه شنبه 31 خرداد 1390 ] [ 08:34 ق.ظ ] [ موسی سپاهی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


این وبلاگ جهت استفاده دبیران محترم درس دین و زندگی و‎ ‎فلسفه و منطق و دانش آموزان عزیز مقطع متوسطه و كنكوری ها طراحی شده است.امید است مورد استفاده مطلوب واقع گردد.

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

تعبیر خواب آنلاین