تبلیغات
گروه آموزشی معارف (دین و زندگی - فلسفه و منطق ) شهرستان سیب و سوران

گروه آموزشی معارف (دین و زندگی - فلسفه و منطق ) شهرستان سیب و سوران
ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ - نون سوگند به قلم و آنچه مى‏نویسند. 
قالب وبلاگ
نویسندگان
صفحات جانبی
ابر برچسب ها

بسمه تعالی

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سیب و سوران

نام و نام خانوادگی:                                           آزمون فلسفه و منطق                               آموزشگاه:

فلسفه

1- « فلسفه » به معنای رایج آن مترادف با کدام مفهوم است؟

الف) تبیین عقلانی      ب) تحلیل مادی       ج) خدا شناسی       د) دین شناسی

2- مراد از« مبانی فلسفی علوم طبیعی »کدام گزینه می باشد؟

الف) مبانی که علوم تجربی بر آنها متکی است و در هر کدام از شاخه های علوم تجربی اختصاصا قابل تحقیق اند.

ب) مبانی که متضمن صحت و درستی روش علوم تجربی است و در حیطه علوم تجربی مورد مطالعه قرار می گیرند.

ج) اصولی که علوم تجربی بر آنها متکی است ولی در خود علوم تجربی این اصول غیر قابل تحقیق اند.

د) اصولی که علوم تجربی بر آنها متکی است و در خود علوم تجربی هم مورد بررسی قرار می گیرند.

3- کدامیک از گزینه های زیر درباره ی « سوفسطائیان » نادرست است؟

الف) در استدلال خود مغالطه می کردند.           ب) می گفتند هر کس هر چه خودش بفهمد همان حقیقت و واقعیت است.

ج) پیش از سقراط پدید آمدند.                         د) برای حقیقت ارزش و اعتباری جدا از ادراک آدمی قائل بودند.

4- بحث شناخت و معرفت یکی از مباحث ................. است که تبیین  .............. است و با روان شناسی ارتباط دارد.

الف) فلسفه – عقلانی روح   ب) علم – عالمانه ی ذهن    ج) علم – عالمانه ی روح    د) فلسفه – عقلانی ذهن

5- در رشته های مختلف علوم انسانی نظریات دانشمندان با توجه به تفاوت در تصور کدامیک از موارد زیر تفاوت پیدا می کند؟

الف)انسان      ب) جامعه    ج) هستی     د) خدا

6- در کدامیک از مباحث زیر مستقیما از « حقیقت ذهن آدمی و قواعد آن در شناخت عالم خارج » سخن به میان می آید؟

الف) منطق     ب) مابعدالطبیعه      ج) معرفت        د) هستی شناسی

7- عبارت« در این مکتب ، انسان مانند یک قطعه موم فرض شده است که خودش نمی تواند به خودش شکل بدهد  و در دست شرایط اقتصادی و اجتماعی زمانه ی خود شکل می گیرد.» راجع به کدام مکتب است و از مباحث مربوط به کدام علم است؟

الف) مارکسیسم – جامعه شناسی    ب) اگزیستانسیالیسم – جامعه شناسی   ج) اگزیستانسیالیسم – روان شناسی   د) مارکسیسم – روان شناسی

8- در کدامیک از موارد زیر از« نسبی یا مطلق بودن ارزش هایی همچون راستگویی و درستکاری و فروتنی و ..... »بحث می شود؟

الف) علم اخلاق     ب) فلسفه ی علم حقوق      ج) فلسفه ی علم اخلاق     د) فلسفه ی دین

9- حقیقی ترین و اصلی ترین مبنایی که همه ی خصوصیات اشیاء و پدیده ها به آن باز می گردد کدام گزینه است؟

الف) علت     ب) وجود      ج) ماهیت       د) واجب

10- مهمترین مصداق فلسفه به معنای « تبیین عقلانی واقعیات » کدام است؟

الف) مابعد الطبیعه که همانا شناخت احکام مطلق وجود است.      ب) مابعد الطبیعه که همانا شناخت احکام وجود مطلق است.

ج) ماوراءالطبیعه که همانا شناخت احکام مطلق وجود است.        د) ماوراءالطبیعه که همانا شناخت احکام وجود مطلق است.

11-تمیز و تشخیص اشیاء از یکدیگر و فهم شباهت و همانندی بین پدیده ها به ترتیب ،از .............. و ............ موجود  در هستی است که بررسی آنها به عهده ی ............. می باشد.

الف)وحدت – کثرت-فلسفه       ب) ماهیت – وجود – فلسفه       ج) وجود – ماهیت – مابعدالطبیعه    د) کثرت- وحدت – مابعدالطبیعه

12- کدامیک از بحث های زیر از مباحث «هستی شناسی» نمی باشد؟

الف) ثابت یا متغیر بودن هستی    ب) وحدت و کثرت    ج) متحرک یا ساکن بودن     د) علت و معلول

13- به لحاظ تاریخی آن چه بیش از هر چیز اندیشمندان نخستین را به خود مشغول می داشت ، در کدام عرصه بود؟

الف) دگرگونی هایی که پیوسته در جهان طبیعت رخ می داد و می کوشیدند آنها را توجیه عقلانی کنند.

ب) دگرگونی هایی که پیوسته در جهان طبیعت رخ می داد و می کوشیدند آنها را توجیه حسی و تجربی کنند.

ج) درون خود انسان که او دائما به صورت حضوری درک می کرد و راز آلود بود.

د) مبداء و معاد که دائما سوال «از کجا آمده ام؟ » را سعی داشتند تبیین عقلانی کنند.

14- کدام گزینه بیانگر نظریه ی «پروتاگوراس » درباره ی شناسایی است؟

الف)شناسایی مبتنی بر ادراک حسی و امری ثابت است.       ب) شناسایی مبتنی بر ادراک عقلی و امری ثابت است.

ج) شناسایی مبتنی بر ادراک عقلی و امری نسبی است.         د) شناسایی مبتنی بر ادراک حسی و امری نسبی است.

15- فیلسوفی که تکیه گاه اندیشه اش ، توانایی عقل و معرفی انسان به خودش بود تا با این وسیله به حقیقت دست پیدا کند  .......... بود و نقطه ی مقابلش ........... بودند.

الف)فارابی – اشراقیوان      ب) افلاطون – سوفسطائیان      ج) سقراط- سوفسطائیان        د) ابن سینا – اشراقیون

16-به نظر کدام شخصیت « چیزی که در هیچ جا نیست ، هیچ است»؟

الف) پروتاگوراس      ب) گرگیاس       ج)      پارمنیدس       د) امپدکلس

17- کدام خصوصیت ممتاز سقراط بود که تا دم مرگ نیز از آن دست بر نداشت؟

الف) تدوین اصول منطق     ب) بنیان گذاری فلسفه    ج) سخنگوی فلسفه بودن     د) جویندگی حقیقت

18- کدام گزینه از مبانی فلسفه ی علوم طبیعی نیست؟

الف) درستی روش تجربه   ب) نقش فاصله در تاثیر دو بار الکتریکی   ج) یکسان عمل کردن طبیعت   د) قابل شناخت بودن طبیعت

19- چه کسی یکی از آثار خود را به نام گرگیاس کرده است؟

الف) پروتاگوراس    ب) گزنفون    ج) افلاطون    د) ارسطو

20- در اسلام حکومت و اقتدار از آن چه کسی یا کسانی است و چه کسی مشروعیت سیاسی و حق ولایت دارد؟

الف) خداوند- کسی که به رای اکثریت عمل کند.     ب) پیامبر(ص)- کسی که به رای اکثریت عمل کند.    

ج) پیامبر(ص)-کسی که حکم خدا را بیان کند.         د) خداوند- کسی که حکم خدا را بیان کند.  

منطق     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

21- دانشی است که طرز کار ذهن را در عمل تفکر تشریح می کند تا انسان با آگاهی از طرز کار ذهن ، بهتر از آن استفاده نماید، ............ نام دارد؟

الف)نطق    ب) فلسفه   ج) تفکر      د)  منطق

22- منطق از ............. سر چشمه می گیرد و ارسطو ابداع کننده ی آن ..................  .

الف) یونان- می باشد.    ب) ذات انسان – می باشد   ج) ذات انسان نمی باشد       د) یونان نمی باشد

23- در ........ کاری نداریم که آن مفهوم حقیقت دارد یا ندارد.

الف) تصور     ب) تصدیق     ج) استدلال      د) قضیه

24- شخصیتی که برای بار اول علم را به تصور و تصدیق تقسیم کرد ................... بود.

الف) ارسطو     ب) فارابی    ج) سقراط    د) افلاطون

25- تعریف«شیعه» به «مسلمانی که قائل به دوازده امام باشد.» فاقد کدام یک از شرایط زیر است؟

الف) معرف نباید اعم از معرف باشد.    ب) معرف باید اجلی از معرف باشد.

ج) معرف نباید اخص از معرف باشد.     د) شناخت معرف و معرف نباید موقوف به یکدیگر باشد.

26- تصوری که فرض افراد متعدد برای آن محال می باشد ، چه مفهومی است؟

الف) مفهوم خیالی    ب) صورت شخصی   ج) مفهوم جزئی    د) مفهوم ذهنی

27- به ترتیب کدام یک از مفاهیم «کلی» و «جزئی» هستند؟

الف) کتاب- آن کتاب   ب) کتاب- گلستان     ج) دانشگاه-مدرسه     د) قله ی دماوند-تهران

28-بین دو کلی «انسان» و «حیوان ناطق » چه نسبتی وجود دارد؟

الف) تباین    ب) تساوی      ج) عام و خاص مطلق      د) عام و خاص من وجه

29-مفاهیمی که صفت یک مفهوم دیگر قرار می گیرند اما جزء ذات و حقیقت آن مفهوم نیستند ، .............. نام دارد.

الف) ذاتی    ب) کلی      ج) ذات    د) عرضی

30- نسبت میان کدام یک از دو کلی زیر «عام و خاص من وجه» است؟

الف)ایرانی و معلم     ب) درخت و چنار    ج) انسان و بشر      د) انسان و متحرک به اراده

31-کدام گزینه ذاتی« آب » است؟

الف) شور بودن     ب) شیرین یودن    ج) گرم بودن      د)سیال بودن

32- «جسم» برای «جسم نامی» .............. است ولی برای انسان ................ محسوب می شود.

الف) جنس قریب-فصل بعید     ب) جنس قریب-جنس بعید    ج) فصل قریب- جنس بعید   د) جنس بعید-جنس قریب

33- برخی از مفاهیم به بیش از یک ذات اختصاص دارد و مشترک میان چند ذات است این مفاهیم را ...... می گویند.

الف) جنس      ب) نوع     ج) فصل     د) قضیه

34-کدام یک از مفاهیم زیر برای انسان عرض خاص نیست؟

الف) کاتب بودن    ب) شاعر بودن     ج) رونده بودن     د) ضاحک بودن

35- سه مفهوم درونی جنس ، نوع و فصل را ................ می نامند.

الف) عرضیات    ب) ذاتیات   ج) تصورات     د) تصدیقات

36- در کدام تعریف نزدیک ترین مفاهیم درونی یعنی جنس قریب و فصل را پیدا می کنیم و کنار هم قرار می دهیم؟

الف) حد تام     ب) حد ناقص    ج) رسم تام      ج) رسم ناقص

37- « مثلث شکل دارای سه زاویه است.» چه نوع تعریفی است؟

الف) حد تام     ب) حد ناقص    ج) رسم تام      د) رسم ناقص

38-کدام یک از انواع تعریف زیر اشتباه ذکر شده است؟

الف)مثلث شکل سه ضلعی است.            حد تام     ب) حیوان جسم حساس است.                  حد ناقص

ج) انسان جسم ضاحک است.                        رسم تام          د) انسان حیوان ناطق است.           حد تام

39- کدام قضیه حملی می باشد؟

الف) توانا بود هر که دانا بود.     ب) اگر خوب درس بخوانی در امتحان نگرانی نخواهی داشت.

ج) عدد یا زوج است یا فرد.       د) تهران پایتخت ایران است.

40-« هر انسانی با رفتار خود سرنوشتش را رقم می زند.» چگونه قضیه ای است؟

الف) محصوره     ب) شخصیه     ج) شرطی متصل     د) شرطی منفصل

                                                                                                                                   موفق باشید

 

 

 
طبقه بندی: فلسفه و منطق، المپیاد،
[ یکشنبه 26 تیر 1390 ] [ 11:02 ب.ظ ] [ موسی سپاهی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


این وبلاگ جهت استفاده دبیران محترم درس دین و زندگی و‎ ‎فلسفه و منطق و دانش آموزان عزیز مقطع متوسطه و كنكوری ها طراحی شده است.امید است مورد استفاده مطلوب واقع گردد.

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

تعبیر خواب آنلاین